SINODUL TÂLHĂRESC

"Sinodul pan-ortodox" din Creta 16-27 iunie 2016

Întâi pomenește, Doamne, toată episcopia ortodocșilor, pe care dăruiește-o sfintelor Tale biserici întreagă, cinstită, sănătoasă, îndelungată în zile și drept învățând cuvântul adevărului Tău

Atitudini, Clerici și mireni, Patriarhia Română, Prigoana, Scrisori

VREDNIC ESTE! Părintele Pamvo de la schitul Rădeni: Nepomenirea va continua. Avertismentul trimis de mitr. Teofan nu are niciun fundament canonic

Înaltpreasfinţite Părinte Mitropolit,

Am primit adresa nr. 16648 din 22.12.2016, prin care sectorul Exarhat al Centrului Eparhial al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei îmi aduce la cunoştinţă că am fost sancţionat cu avertisment scris pentru săvârşirea abaterii de schismă”, ca urmare a întreruperii pomenirii ierarhului la sfintele slujbe.

Faţă de această decizie regretabilă, doresc să exprim câteva considerente:

 1. Art. 11, alin. 1 din Regulamentul Autorităţilor Canonice Disciplinare şi al Instanţelor de Judecată ale Bisericii Ortodoxe Române defineşte schisma ca “o interpretare publică deosebită a unor norme de disciplină, morală şi cult din învăţătura şi Tradiţia Bisericii”. Neavând niciun fel de interpretare publică deosebită a unor norme de disciplină, morală şi cult, nu se poate vorbi, în cazul meu, de abaterea de schismă, de care sunt acuzat. Întreruperea pomenirii ierarhului pentru părtăşia acestuia la erezie, în speţă, la erezia ecumenistă adoptată de către Sinodul din Creta, nu poate fi considerată o interpretare publică deosebită a unor norme de disciplină, morală sau cult, deoarece este permisă de către canoanele 31 apostolic şi 15 I-II Constantinopol, care afirmă că preotul care se îngrădeşte prin nepomenirea ierarhului de erezia la care se face părtaş acesta nu face schismă, ci apără Biserica de schismă şi dezbinare, neputând fi supus pentru aceasta sancţiunilor disciplinare.
 2. Conform art. 15 al Regulamentului de procedură al instanţelor de judecată BOR, neascultarea de autoritatea bisericească înseamnă că un cleric “refuză executarea ordinelor primite sau refuză supunerea şi ascultarea faţă de autorităţile bisericeşti superioare, sau, prin cuvinte şi scrieri, sau în alt mod ar batjocori pe Chiriarh sau actele de autoritate şi cele îndeplinite de autorităţile bisericeşti”. În toată activitatea mea am fost ascultător în toate autorităţilor bisericeşti, în corespondenţa cu Înaltpreasfinţia Voastră am avut întotdeauna o atitudine cuviincioasă, iar încetarea pomenirii ierarhului pentru părtăşia acestuia la erezie nu poate fi considerată un act de neascultare faţă de arhiereu, deoarece, aşa cum se ştie, în învăţătura şi tradiţia Bisericii, ascultarea se face până la păcat, în speţă, până la erezie. În acest sens, Sfântul Ioan Gură de Aur spune: “Dacă episcopul tău este eretic, fugi, fugi, fugi, ca de foc şi ca de şarpe”. Sfântul Nicodim Aghioritul spune: “Se cuvine să ne îngrădim pe noi înşine și să ne separăm de episcopii care în chip vădit, stăruie în greşeală, privitor la cele ce ţin de Credinţă şi de Adevăr, aşadar se vădesc a fi eretici sau nedrepţi”. Sfântul Marcu al Efesului: “Toţi Dascălii Bisericii, toate Soboarele şi toate Dumnezeieştile Scripturi ne îndeamnă să fugim de cei ce cugetă diferit şi să oprim comuniunea cu aceştia”.
 3. Toate temeiurile canonice invocate în avertismentul pe care mi l-aţi trimis se referă la abateri ale clerului pentru orice alte motive decât părtăşia la erezie a episcopului. Canonul 31 apostolic, invocat de Exarhat, cere caterisirea preotului care s-a despărţit prin nepomenire de episcopul său, “nicio vină ştiind asupra episcopului întru buna credinţă şi întru dreptate”, adică dacă întrerupe pomenirea pentru alt motiv decât părtăşia la erezie sau nedreptatea episcopului. Tâlcuirea canonului spune: “Iar câţi se despart de episcopul lor mai înainte de sinodiceasca cercetare pentru că el propovăduieşte în auzul tuturor vreo rea socoteală sau vreun eres, unii ca aceştia nu numai că certării celor mai de sus nu se supun, ci şi cuviincioasei cinstei celor drept slăvitori se învrednicesc, după Canonul 15 al celui 1 şi 2 Sobor1. Profesorul de Drept canonic arhid. prof. dr. Ioan N. Floca tâlcuieşte canonul 31 apostolic astfel: “Se apreciază că şi complicii clericilor schismatici cad sub aceeaşi pedeapsă, bineînţeles dacă aceştia nu se despart de episcopul lor din motive întemeiate, cum ar fi abaterea episcopului de la dreapta credinţă şi de la comportarea după dreptate. Din textul canonului rezultă că, în asemenea cazuri, clericii sunt liberi să se despartă de episcopul lor, adică să iasă de sub ascultarea lui. În alte texte canonice se prevede că dacă un cleric constată că episcopul său profesează vreo erezie, este liber să se despartă de acesta fără nicio formalitate (can. 15 I-II), pentru că nu se desparte de un episcop, ci de o erezie2. Din interpretarea corectă a acestui canon se degajă ideea că măsura luată de Exarhat în cazul meu nu are niciun fundament canonic. La rândul său, canonul 39 apostolic nu are nicio legătură cu motivul pentru care eu am întrerupt pomenirea ierarhului, pentru că tâlcuirea sa arată ce fel de fapte nu poate săvârşi preotul fără încuviinţarea episcopului locului (a nu spovedi, nici ierta pe cei ce se pocăiesc…, a afierosi lui Dumnezeu pe fecioare…, a nu hirotonisi anagnost, sau monahi şi altele asemenea)3. Canonul 31 apostolic nu prevede o joncţiune cu prevederea canonului 39, în sensul că preotul ar trebui să ceară permisiunea episcopului său pentru… a nu-l mai pomeni. Canonul 6 al sinodului al II-lea ecumenic prevede ca atunci când asupra episcopului se aduce o “bisericească pâră”, să se caute la faţa pârâtorului, iar dacă acesta nu este eretic, sau schismatic, sau oprit de la cele sfinte pentru vreo pricină, atunci pâra să se judece de instanţele de judecată, iar dacă pârâşul îl nedreptăţeşte pe pârât, adică pe episcop, să primească pedeapsa pe care o cerea pentru episcopul respectiv. Tâlcuirea ne vorbeşte despre natura plângerilor la care se referă canonul: “furarea celor sfinte, sfinţita lucrare în afara hotarelor şi altele4, de unde rezultă că nici una nu are legătură cu părtăşia la erezie a episcopului respectiv. Canonul 13 I-II are o prevedere foarte clară, anume despărţirea de episcop “pentru oarecare vinovăţii”. Expresia “pentru oarecare vinovăţii” este explicată în tâlcuirea canonului 15 I-II, unde se spune: “pentru oarecare vinovăţii, curvii să zicem sau ierosilii (furare de cele sfinte) şi altele ca acestea5. Spre deosebire de aceste învinuiri pentru fapte ordinare, partea a doua a canonului 15 I-II introduce o excepţie, “excepţia de erezie”, pe care tâlcuirea din Pidalion a canonului o exprimă astfel: “Iar dacă întâi şezătorii cei numiţi ar fi eretici şi eresul lor s-ar propovădui întru arătare, şi supuşii lor pentru aceasta se despart de ei mai înainte de sinodiceasca judecată pentru eresul acela, unii ca aceştia despărţindu-se de unii ca aceia nu numai nu se osândesc, ci şi de cinstea cea cuvenită ca nişte dreptslăvitori sunt vrednici. Că nu au pricinuit schismă Bisericii cu osândirea aceasta, ci mai ales o au slobozit de schismă şi eresul minciuno-episcopilor acelora6. Din această argumentare a Pidalionului rezultă că acuzaţia de schismă pe care mi-o aduceţi nu are niciun fel de temei canonic. De aceeaşi opinie este şi profesorul Ioan N. Floca, în cartea sa despre canoanele Bisericii Ortodoxe, în care canonul 15 I-II este prezentat în maniera următoare: “Canonul 15 (Osânda schismei). Schisma faţă de patriarh. Care despărţire nu este schismă?” (s.n.). Vorbind despre partea a doua a canonului, cunoscutul profesor de Drept afirmă: “În cazul în care superiorul propovăduieşte în public în biserică vreo învăţătură eretică, atunci respectivii [clericii – n.n.] au dreptul şi datoria de a se despărţi imediat de acel superior. În acest caz, nu numai că nu vor fi sancţionaţi, dar vor fi şi lăudaţi, pentru că au osândit legal pe cel vinovat şi nu s-au răsculat împotriva acestuia” (s.n.)7. Potrivit profesorului Floca, în momentul în care am constatat că Înaltpreasfinţia Voastră v-aţi făcut părtaş ereziei ecumenismului, adoptată oficial de către sinodul din Creta, aveam dreptul şi datoria de a mă despărţi imediat prin nepomenire de erezia la care V-aţi făcut părtaş. Dacă aveam datoria, cel puţin morală, dacă nu şi canonică, de a mă despărţi imediat de erezie, iar prin acest lucru nu m-am răsculat contra Înaltpreasfinţiei Voastre, ci am procedat legal, pentru ce motiv mi se acordă un avertisment scris şi sunt ameninţat şi cu caterisirea?
 4. Art. 11, alin. 1 din Regulamentul invocat, mai consideră ca motive de schismă a preotului: legarea cu jurământ a preoţilor pentru a conspira contra episcopului (canonul 18 al sinodului al IV-lea ecumenic; can. 34 trulan); adunările organizate în afara Bisericii şi slujbele în afara Bisericii (can. 6 al sinodului din Gangra); defăimarea episcopului pentru motivele indicate de canonul 31 apostolic, altele decât erezia (can. 5 al sinodului din Antiohia); răzvrătirea preotului care a fost nedreptăţit de episcop (can. 10, 11 ale sinodului Cartagina), cu precizarea extrem de importantă a tâlcuirii canonului 11 că trebuie să se facă cu amănuntul cercetare, nu cumva pentru drepte prihăniri şi vinovăţii ale Episcopului fuge prezbiterul de împărtăşirea lui (şi atunci rămâne nevinovat)” (s.n.)8; modul de judecare şi reprimire în Biserică a schismaticilor sau ereticilor (can. 1 al sfântului Vasile cel Mare). Din toate aceste canoane rezultă că între motivele de schismă pentru care se pot aplica pedepsele prevăzute de art. 11, alin. 1, al Regulamentului nu se află situaţia în care clericul se desparte de episcopul care se face părtăş la erezie, o astfel de situaţie nefiind reglementată în niciun fel de către Regulament, deoarece ea nu reprezintă o abatere de la comportamentul discipliniar, moral şi cultic al Bisericii Ortodoxe, ci o măsură legitimă de apărare contra ereziei.
 5. Întregul document arată că această sancţiune disciplinară porneşte de la premisa că ierarhul locului nu s-ar fi făcut părtaş la nicio erezie şi că sinodul din Creta ar fi fost complet ortodox. Caracterul eretic al deciziilor sinodului din Creta a fost demonstrat în nenumărate ori în aceste luni, de teologi, de către episcopii care nu au semnat documentele, de către Biserici locale care nu au recunoscut sinodul, l-am demonstrat şi noi, în corespondenţa cu Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, şi a fost recunoscut indirect şi de către Înaltpreasfinţia Voastră şi de către membrii Sfântului Sinod, când au admis, discret, că este posibilă “explicitarea, nuanţarea şi dezvoltarea” deciziilor din Creta, iar în traducerea greacă a textului au afirmat chiar că este posibilă “explicitarea, corectarea şi înlocuirea” deciziilor din Creta. De asemenea, ecumenismul pe care sinodul din Creta l-a acceptat ca mod oficial de gândire eclesiologică şi acţiune misionară, sau, în formularea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, ca “atitudine spirituală de dialog şi cooperare între creştini9, a fost condamnat atât de către Sfinţii Părinţi ai secolului XX (Sfântul Iustin Popovici, Sfântul Nicolae Velimirovici, Sfântul Paisie Aghioritul, Sfântul Serafim Sobolev, Sfântul Ioan Iacov Hozevitul, Sfântul Ioan Maximovici şi alţii), cât şi avant la lettre de către Sfintele Sinoade Ecumenice (care interzic colaborarea teologică cu ereticii şi condamnă şi ereziile confesiunilor protestante şi ale romano-catolicismului, partenerii de ecumenism ai Bisericii Ortodoxe), împlinindu-se astfel condiţia expusă în canonul 15 I-II, care prevede ca preotul să se îngrădească prin nepomenire de ierarh, dacă îl va auzi propovăduind “un eres condamnat de Sfintele Sinoade Ecumenice sau de Sfinţii Părinţi”. La toate argumentele aduse, pe care nu le vom repeta acum, Vă rog să admiteţi un argument oferit de către “fraţii creştini” parteneri de “ecumenism lucid” ai Patriarhiei Române, cu ocazia anunţării săptămânii de rugăciune comună pentru unitatea creştinilor” din 2017. Reprezentantul în România al romano-catolicismului a vorbit despre faptul că anul acesta stă sub semnul reconcilierii dintre romano-catolici şi protestanţii luterani, la împlinirea a cinci secole de la reforma protestantă. Mai mult, el a reamintit că Hristos vrea biserica Sa “una, sfântă, catolică şi apostolică”, conform Crezului de la Niceea. Oare a vrut să spună că Hristos doreşte ca Biserica Sa să redevină ortodoxă, în lumina documentelor sinodului din Creta, despre care se spune că “au mărturisit că Biserica ortodoxă este una, sfântă, sobornicească şi apostolească, sau că refacerea unităţii creştine se face în jurul “Scaunului lui Petru”? Vorbind despre istoria zbuciumată a creştinismului în mileniul al II-lea, reprezentantul evanghelicilor luterani din România a explicat că în 1054 şi 1530 au avut loc dezbinări mari în creştinătate, care au dus la despărţirea de «una, sfânta, soborniceasca biserică» şi la înfiinţarea bisericilor, astăzi numite istorice”10. Nu se pare că reprezentantul luteran ar fi recepţionat mesajul sinodului din Creta, că Biserica Ortodoxă este Biserica “una, sfântă, sobornicească şi apostolică”, pentru că, dacă ar fi fost aşa, discuţiile de reconciliere şi unire ar fi avut loc cu Biserica Ortodoxă, nu cu Roma. Despre sinodul din Creta reprezentantul luteran spune: “Conciliul panortodox din Creta cu întâistătătorii a zece biserici ortodoxe din iunie şi întâlnirea cu slujba ecumenică lutherană-romano-catolică, cu întâistătătorii celor două biserici din 31 octombrie la Lund/Suedia, sunt numai două exemple pe scară largă care arată necesitatea şi importanţa adunării rândurilor între creştini, care trebuie completate cu iertare si reconciliere din partea bisericilor si fraţilor şi surorilor întru credinţa creştină şi la nivel naţional, regional şi local11 (s.n.). Având în vedere că slujba ecumenică din Lund a avut ca scop pregătirea revenirii luteranilor în comuniune cu romano-catolicismul, oare ce va fi avut în vedere când a pus-o pe acelaşi loc cu “conciliul panortodox din Creta”? În ce fel crede oare reprezentantul luteran că a contribuit “conciliul de la Creta” la „adunarea rândurilor între creştini”? Iată cum înţelege partenerul luteran al Bisericii Ortodoxe Române realizarea reconcilierii dintre creştini: În România Biserica evanghelică de Confesiune Augustană cheamă celelalte biserici şi creştini să lăsăm în urmă «lucrurile vechi» omeneşti care ne separă, să fim evanghelici, deci fideli Evangheliei lui Hristos, să ne reformăm, deci să ne reînnoim credinţa în unul Mântuitor Hristos, să ne ortodoxim, deci să fim creştini cu credinţa şi fapta dreaptă, să ne catolicizăm, deci să conştientizăm, credinţa este universală şi o împărţim cu mulţi alţii şi să fim protestanţi, unde adevărul este călcat în picioare” (s.n.). Aceasta este o aplicare a teoriei unităţii în diversitate dogmatică, propovăduite de către Consiliul Mondial al Bisericilor, însuşită şi de către Bisericile Ortodoxe prin aprobarea Declaraţiei de la Toronto în cadrul sinodului din Creta, şi aplicată la nivel naţional de către ecumeniştii români de diferite confesiuni. Despre modul în care vede cultul greco-catolic din România realizarea „unităţii creştinilorvorbeşte reprezentantul acestuia în acest dialog ecumenist: În acest sens, noi, creştinii greco-catolici, credem cu tărie că unitatea este posibilă. Prin jertfa şi dăruirea lor, făuritorii Unirii de la 1700, revenind la deplina comuniune de credinţă cu Scaunul lui Petru, nu au făcut decât să revină la casa părintească12 (s.n.). Nu pare aceasta o invitaţie discretă adresată celorlalţi, inclusiv Bisericii Ortodoxe, de a se reîntoarce la “casa părintească” a “Scaunului lui Petru”? În locul unui protest oficial faţă de această interpretare a unei istorii bisericeşti comune, care a cauzat suferinţe uriaşe ortodocşilor din Ardeal, Patriarhia Română adresează binecuvântări partenerilor săi de “rugăciune comună. Mitropolia Moldovei şi Bucovinei poate argumenta, desigur, că în Moldova nu se mai petrec astfel de rugăciuni comune, dar ele se petrec la Patriarhia Română, din care Mitropolia Moldovei face parte, iar Înaltpreasfinţia Voastră nu aţi protestat oficial faţă de asemenea practici, aflate sub osânda canoanelor 45 şi 46 apostolice, care impun caterisirea clericilor participanţi la slujbe cu ereticii. Aceste rugăciuni comune cu ereticii sunt o aplicare practică a deciziilor din Creta, pe care Înaltpreasfinţia Voastră le apăraţi şi le susţineţi cu fiecare ocazie, inclusiv prin acest avertisment pe care mi-l daţi mie, pregătindu-Vă să mă caterisiţi pentru că refuz să încalc canoanele 45 şi 46 apostolice şi alte canoane ale Sfintelor Sinoade şi Sfinţilor Părinţi, sau să particip la elogierea “Unirii de la 1700”, sau să dau curs invitaţiei de a mă “reforma, catoliciza, ortodoxiza sau protestantiza” după model ecumenist.

Pentru toate motivele indicate mai sus, respectuos Vă aduc la cunoştinţă că, din punctul meu de vedere, avertismentul scris pe care mi l-aţi adresat este total lipsit de fundament canonic şi că voi continua nepomenirea Înaltpreasfinţiei Voastre la toate slujbele, până când Vă veţi dezice de hotărârile sinodului din Creta sau un alt sinod va anula toate deciziile ecumeniste ale acestuia.

6.01.2017
Cu deosebit respect,
Ieromonah Pamvo Jugănaru
Înaltpreasfinţiei Sale Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei

1#Pidalion, Cârma Bisericii Ortodoxe, Editura “Credinţa Strămoşească”, 2007, p. 70.
2# Arhid. prof. dr. Ioan N. Floca, Canoanele Bisericii Ortodoxe. Note şi comentarii, f.e., Sibiu, 2005, p. 26.
3# Pidalion, ed. cit., pp. 79-80.
4# Pidalion, ed. cit., p. 180.
5# Pidalion, ed. cit., p. 362.
6# Ibidem.
7# Arhid. prof. dr. Ioan N. Floca, op. cit., p. 347.
8# Pidalion, ed. cit., p. 475.
#http://basilica.ro/comunicat-orice-lamurire-privind-credinta-trebuie-facuta-in-comuniune-bisericeasca-nu-in-dezbinare
10#
http://www.aidrom.ro/proiecte/saptamana-de-rugaciune-ecumenica
11# Ibidem
.
12# Ibidem.

sursa: http://aparam-ortodoxia.ro/2017/01/05/parintele-pamvo-avertismentul-scris-nu-niciun-fundament-canonic-nepomenirea-va-continua/

 1. aghionoros

  Uite așa mai învață Teofan și consilierii săi ceva teologie. Dar vorba Părintelui Justin despre mitr. Teofan: Mai bun nu poți face din el, dar mai rău da! Să nu ne facem iluzii! Ăștia nu se mai întorc! Prigoana, catacomba, surghiunul sunt cele ce ne așteaptă! Tot Cuv. Părinte Justin ne încuraja: Iubiți suferința!

 2. Liviu

  De n-ar fi avut inima vicleană, n-ar fi primit duhul antihristic al schimbării dar ortodocși n-au fost niciodată. Nu avem ce aștepta de la pseudo-ierarhia infiltrată în Biserică. Să nu-și facă nimeni speranțe deșarte în ce privește starea în care ne aflăm. Poporul trăiește în întuneric, depărtat de credință creștină. Duhul înșelării s-a răspândit pretutindeni. Acești impostori, pseudo-ierarhi, ajunși episcopi fără nevoință și viețuire creștinească, aduși și numiți după criterii oculte, robi întunecați ai duhului mincinos, ce se cred făuritori ai unei noi ere de pace, resping Evanghelia și pe Hristos, resping pe Sfinții Părinți și Sinoadele Ecumenice, resping canoanele și anatemele lăsate ca un zid împrejmuitor de apărare a dreptei-credințe, pentru că în ei zace duhul viclean al mândriei. Din aceasta nu e greu de înțeles că ecumenismul nu se raportează la Iisus cel din Evanghelie, născut din Fecioara Maria, când își justifică acțiunile, pentru că Iisus Hristos are Biserică, ci se raportează la un mesia ce urmează să vină când “biserica„ lui se va uni. Deci singuri mărturisesc că această “biserică„ este făcută de om căci mai întâi trebuie să fie Hristos, întemeietorul ei iar nu invers. Iar dacă Hristos a venit și a lăsat în lume Biserica Sa, ce este aceasta de acum care se face prin viclenie? Dar ei nu pe Hristosul din Evanghelie îl doresc, căci nici poruncile Lui nu le păzesc, ci pe mesia cel mincinos și omorâtor de suflete îl așteaptă, care le-a dat acum puterea și libertatea să-și împlinească toată patima.

 3. Iar a început Popa Aldea să-și facă nr. că mai bine stătea în banca lui, a se citi în ,,atitudini” ultimul articol cum drege acesta busuiocul, și cum caută el să scoată basma curată pe Daniel &co

 4. B.

  Prigoana foarte agresiva la Man. Lacul Frumos

  Dupa cum știm, adevărații slujitori ai lui Dumnezeu si următori ai sfintilor parinti, din diferite colturi ale țării de câteva luni bune indura prigoniri, abuzuri si calomnii. Situatiile diferă de la caz la caz si metodele sunt diferite dar ordinele vin de la aceeasi institutie, BOR ca si entintate administrativa, fiind insuflate de catre duhul antihristic si satanicesc.
  După o perioada e cateva luni de acalmie, situatia de la Man. Lacul Frumos, Vâlcea culmineaza prin evenimente dure si măsuri extreme pe care Arhiepiscopul Varsanufie le introduce prin noul stareț Sebastian nu numai asupra monahilor ci si asupra mirenilor care îi susțin pe mărturisitori.
  Asadar începând cu 1 ianuarie 2017,de la intronizarea sa si pana in prezent 06 ianuarie 2017, a dus o stare de prigoana si tulburare asupra Ieromonahului Grigorie, a celor dimpreună cu dânsul si a mirenilor care ii sustin.
  Astfel in data de 02 ianuarie, acesta a intrat in conflict cu două credincioase, cerandu-le sa se legitimeze, a zis precum ca nu i-au cerut binecuvântarea ca sa intre si sa se cazeze in mânăstire, iar mai tarziu a a impedicat accesul altor două persoane, tinand de poarta. Pe tot timpul schimburilor de cuvinte, starețul Sebastian a fost recalcintrant, folosind diverse invective a adresa credincioșilor.
  Situații asemenatoare au avut loc in fiecare zi începând cu 02 ianuarie, restrictionand si agresand verbal credincioșii si fii duhovnicești ai Ieromonahului Grigorie.
  Printre masurile pe care le-au luat împotriva Ieromonahului Grigorie si a celor dimpreună cu dansul au fost faptul ca au schimbat yalele si părinții nu au mai putut avea acces la trapeza, la baie si chiar la magazia cu alimentele pe care ei le-au primit din partea celor care îi sustin. De asemenea introduc si vor mai introduce camere de supraveghere
  Un episod ridicol, care spune multe despre persoana acestui stareț Sebastian, este ca a chemat poliția deoarece cu două zile in urmă au intrat in manastire 2 persoane fara buletin. Astăzi 06. ianuarie, după deja obișnuiul schimb de replici si interzicerea accesului in mânăstire si legitimarea fiilor duhovnicești ai pr. Grigorie, adevărații credincioși au fost intrerupti de la slujba Acatistului de catre un politist, care a zis:”Ce-i cu voi aici? De ce nu sunteți in biserică? Ce, părintele slujește unde vrea el, chiar si la WC?” Imediat a intrat si Sebastian foarte tulburat urmat de o gloata de pseudocredinciosi si dupa cum s-a exprimat un martor, l-a pocnit de-a binelea de mai multe ori pe pr. Grigorie cu busuiocul plin cu apa, dar si pe ceilati credinciosi si s-a exprimat asa:” Sa iasa toti dracii din voi. Aici nu e biserica, ieșiți de aici!”
  După roade îi vom cunoaște. Ce fel de duh va mână, fatarnicilor? Care încuiați Imparatia Cerurilor înaintea oamenilor, nici voi nu intrați nici pe alții nu îi lăsați, prin hotărârile blestemate ale pseudosinodului din Creta si prin blestemata ascultare sau obedienta pe care o faceti fata de stapanitorul acestui veac si de antihrist.

 5. sorin

  Dupa ce zeci de ani la rand scopul acestor ierarhi a fost de distrugere a ortodoxiei, ii mai putem numi ierarhii nostrii? Conform Sfintilor Parinti, in momentul caderii preotului, episcopului , in erezie nu mai poate fi numit Inaltpreasfintit si nu mai este ierarhul nostru

 6. Este parca vremea secerisului si treieratului. Se separa graul de neghina, iar pleava este vanturata de vantul ecumenismului. Acum e sus, la inaltime, dar nu are ce rasari din ea.
  Iar graul e jos, la pamant, calcat in picioare uneori. Se uda si incalzeste decatre Domnul si se insamanteaza prin vrednica lui marturisire.

  Hristos e cu noi prin crucea tinuta de monahii schitului Prodromu, ieromonahul Pamvo si obstea, monahii drept marturisitori ai schitului Lacu si ceilalti parinti buni ai ortodoxiei romanesti.

 7. petru

  Sa stăm bine! Sa stăm cu frica! Sa luam aminte! Și judecata pe care o aducem asupra ierarhilor sa fie luată în urma rugăciunii făcută cu multa frangere si zdrobire de inima pentru a le noastre pacate

  • aghionoros

   nu judeca nimeni ierarhii, ci constatam faptele lor apostate, pentru care ii va judeca Dumnezeu

   • malus erethicum

    Cand numesti faptele lui „apostate” ai emis o judecata de valoare.
    ar trebui sa fii constient de acest lucru si sa ti’l asumi.

    • aghionoros

     faptele lor sunt numite apostate de Sfintii Parinti, pe care mi-i asum

    • Da de unde ai apărut și tu?!, Da chiar atît de orb, chior, mut și surd ești încât să nu vezi ce face acești apostati sub ochii tai?!, Noi aici venim cu dovezi mai sluga credincioasă, mai degrabă ați puneai numele de dihorius putorius că ți se potrivea mai bine, bine va zis fratele el mai deunăzi zi că sunteți niște muște verzi și faceți tumbe pe aici

     • petru

      Frumos vorbește un frate ortodox .

     • petru

      Asa vorbește un frate ortodox .Noi nu vedem problema noastră ca în numele unei dreptate aruncam cu invective

   • petru

    Sa plângem pentru ei și pentru noi căci orice păcat este apostazie . Este sfârtecat trupul Bisericii fii dacă mădularele ei sunt bolnave. UNII episcopi și preoți numai știu a păstra dogma sfanta, iar mai toți credincioșii ortodocși nu se iubesc, certându se, stau în păcate nepocaindu se nu se spovedesc și nici nu se împărtășesc continuu aducând tot felul de motive

  • AUGUSTIN

   prietene, cand unu trage de mama mea, mie-mi arde sa ma rog pentru el? Oare eu il judeca pentru ca ma impotrivesc lui? Iar confundati verbele: a judeca, a osandi, a gandi, a rationa. Iar confundati mintea mea cu pedepsirea ta! Am mai spus: unu vine si-mi arunca cu fecale pe casa, eu ma apuc si-mi spal casa, iar apoi acela ma da in judecata ca i-am ingradit libertatea… Lumea de azi nu mai foloseste deloc medicamente? Chiar nu mai da nimeni pe la doctori?

   • Maxymos

    Da` mai există doctori??

   • petru

    Prietene de câte ori în zi Îți aduci aminte de Domnul, și de câte ori te ocărât pe tine însuți pe ca nu le iubești îndeajuns ?

 8. PAUL

  DUMNEZEU SA VA BINECUVANTEZE PARINTE ATI FOST UCENICUL PARINTELUI IUSTIN SI ASTA SPUNE TOT!

 9. petru

  Sa nu uitați unde e episcopul acolo e Biserica. În plus ascultați și păreri mai avizate înainte de a va lepăda de episcopi. EX: Pr Rafael Noica, Pr.Teofan Muntean, ÎPS Athanasie de Limasol

  • Petru dute te rog și cântă pe la alta masa, de exemplu la cuvântul kakadox că nici ăla cu coarne nu va întrece la aplecatorile pe care le faceți în fața apostatilor

 10. petru

  Un Sfânt a avut un vis las văzut pe Domnul îmbrăcat într o cămașă rupta și l a intrebat: Doamne cine ti-a sfârtecat cămașa. Domnul i- a răspuns: Cei a căror fapte doar par a fi ale unor ortodocși, dar nu sunt.

  • Ai venit după haznale gen cuvântul kakadox Petrule?, Aceștia sunt eurokaka episcopi, aceștia pe care i-ai menționat tu mai sus au fost intr-o cu totul de acord cu ce sa semnat la creta

  • Ei bine aici pt cultura ta generala Mantuitorului făcea referire la eretici și apostati in primul și în primul rand

  • aghionoros

   ba, acel sfant a zis ca ecumenistii i-au sfasiat camasa… nu mai manipula aici

 11. Parinte Pamvo, suntem trup si suflet alaturi de Sfintia voastra. Prin scrisoatea adresata MMB a-ti demontat impecabil acuza care vi se aduce. Este evident ca neluarea in calcul a demersului Sfintiei voastre , daca va fi asa, dovedeste alte calcule si probabil alegerea unei atitudini dure de ” bagare a pumnului in gura ” pentru a incerca in disperare sa inabuse orice opozitie la derapajul lor rusinos de la Ortodoxie. Probabil in spatele cortinei s-au semnat niste angajamente cu ereticii si asa se intampla cand dai un deget satanei, mai departe esti al lui. Posibil ca in mintea lor sa creada ca au dreptate, incalciti fiind in cuget de duhul dracesc. Se vede aceasta cand se incurca in canoanele bisericii incercand sa-si sustina teologic ratacirea. Dumnezeu sa-i lumineze in ceasul al unsprezecelea.

 12. Cristina

  Faptul ca vorbim cu evlavie, sau macar cat de cat civilizat, nu inseamna ca ne facem partasi la ereziile celor pe care ii contrazicem.
  De ce oare nu putem da un exemplu de bunacuviinta si sa vorbim decent, fara invective? Chiar daca au alta parere sau se fac partasi la cine stie ce uraciuni, nu sunt diavoli, sunt aproapele nostru, sunt oameni ca si noi. Si nici diavolului nu i se arunca invective, ci se zice simplu: Cearta-te Dumnezeu pe tine diavole! Se lasa la judecata lui Dumnezeu, ca nici noi nu suntem fara pacat, si faptul ca ne pozitionam in Adevar nu ne da nicio scuza sa ne luam la harta. Mai bine sa dam un exemplu frumos: ati vazut vreun preot nepomenitor sa foloseasca cuvinte nedemne, chiar si la adresa vrajmasilor Bisericii si a tradatorilor? Dimpotriva, se exprima ferm, se delimiteaza cu fermitate, spun clar lucrurilor pe nume, dar in duh de smerenie si blandete, care nu sunt egale cu iubirismul pierzator de suflet si cu slugarnicia, ci dau dovada de traire duhovniceasca! Mai bine nu stam la discutii ci ne delimitam de pozitii deviante sau ecumeniste, decat sa ne luam la cearta! Suntem datori in fata lui Dumnezeu ce exemplu dam celor care de exemplu habar nu au despre ce e vorba cu sinodul, dar observa diferentele de duh.

 13. IULIA TIPA

  CU ADEVARAT VREDNIC ESTE PARINTELE PAMVO. IL SUSTIN CU TOT DRAGUL SI CU TOATE CARTILE…. :)))))))))))))))))))))))))))))

 14. IULIA TIPA

  CU ADEVARAT VREDNIC ESTE PARINTELE PAMVO. IL SUSTIN CU TOT DRAGUL SI CU TOATE CARTILE…. :))))))))))))))))))))))))))))) SUSTIN SCHITUL RADENI… :)))))))))

 15. IULIA TIPA

  CU ADEVARAT VREDNIC ESTE PARINTELE PAMVO. IL SUSTIN CU TOT DRAGUL SI CU TOATE CARTILE…. :))))))))))))))))))))))))))))) SUSTIN SCHITUL RADENI , LUPTATORII PENTRU DREAPTA CREDINTA… :)))))))))

 16. IULIA TIPA

  CU ADEVARAT VREDNIC ESTE PARINTELE PAMVO. IL SUSTIN CU TOT DRAGUL SI CU TOATE CARTILE…. :)))))))))))))))))))))))))))))
  SEMNAT IULIA TIPA

 17. IULIA TIPA

  REAMINTESC: CU ADEVARAT VREDNIC ESTE PARINTELE PAMVO. IL SUSTIN CU TOT DRAGUL SI CU TOATE CARTILE…. :)))))))))))))))))))))))))))))

 18. IULIA TIPA

  CU ADEVARAT VREDNIC ESTE PARINTELE PAMVO. IL SUSTIN CU TOT DRAGUL SI CU TOATE CARTILE…:)))))))))))))))))))))))))))))

Lasă un răspuns

Susținut de Asociația Sfinții Mărturisitori din Închisori – Bucovina.

%d blogeri au apreciat: