SINODUL TÂLHĂRESC

"Sinodul pan-ortodox" din Creta 16-27 iunie 2016

Întâi pomenește, Doamne, toată episcopia ortodocșilor, pe care dăruiește-o sfintelor Tale biserici întreagă, cinstită, sănătoasă, îndelungată în zile și drept învățând cuvântul adevărului Tău

Atitudini, Clerici și mireni, Patriarhia Română, Scrisori

Pr. dr. Mihai Valică: Dez-bisericirea din Creta poate fi respinsă de sinoadele locale, nu neapărat de unul panortodox. Sinodalii sunt cei care provoacă SCHISMA

Nu credincioșii provoacă erezia și schisma, ci însuși sinodalii, care trag de timp, cu speranța că pleroma Bisericii se va obișnui cu această situație. Orice negociere în dreptul învățăturii Bisericii înseamnă lepădarea de Mântuitorul lumii Iisus Hristos.

Preafericirea Voastră,
Înaltpreasfințiile Voastre,
Preasfințiile Voastre,

1. Introducere

Îngrijorați de faptul că Biserica Ortodoxă Română „a adoptat oficial ecumenismul decretat în Creta”1, am simțit o adâncă responsabilitate pentru momentele de cumpănă prin care trece Biserica lui Hristos, ceea ce ne îndeamnă să Vă transmitem următoarele noastre gânduri și frământări.

Modul în care Biserica Ortodoxă Română ia act2 de „prestanța delegației române, înseamnă că sinodul [acestei Biserici] este de acord cu maniera în care delegația a reprezentat interesele Sfintei Biserici Ortodoxe Române la acel sinod”3. Deși, inițial, delegația a plecat la luptă de pe o poziție ortodoxă, în cele din urmă, s-a întors înfrântă pe terenul propriu al Ortodoxiei de artizanii ecumenismului.

Sinodul cretan, chiar dacă nu a formulat dogme noi, canoane noi sau modificări liturgice noi, „a prejudiciat dogme vechi […] și a adus atingere unor canoane vechi […], ceea ce echivalează cu inventarea de dogme noi” [și orientări canonice noi, n.n.]. Cu alte cuvinte, „a schimbat viziunea eclesiologică a Bisericii Ortodoxe despre sine și despre relația [ei] cu cei din afara sa, în primul rând cu grupările eretice și schismatice creștine. Nu a fost stabilită nici o linie de demarcație între ortodoxie și erezie, dimpotrivă”, au fost șterse „granițele existente până acum, prin acceptarea denumirii de «biserică» pentru diferite comunități eretice și, mai ales, prin acceptarea ecumenismului ca mod de a gândi misiunea Bisericii Ortodoxe în lume”, așa cum bine remarcă un teolog contemporan4.

Încercarea unui alt „teolog de serviciu” de a lega istoria redactării „primelor șapte articole ale Simbolului Niceo-Constantinopolitan (381), [care n.n.] conțin 3 omisiuni și 10 adăugiri față de textul Simbolului Niceean (325)” 5, de sinodul din Creta, sugerând că, prin similitudine cu precedentul creat, ar exista posibilitatea ca unele hotărâri sinodale din Creta să fie precizate, completate și diortosite de un viitor sinod panortodox, rămâne fără succes, ca să nu spun că este o încercare hilară, întrucât autorul precizează, mai departe, că „Sfinții Părinți de la Constantinopol operând omisiuni, precizări, completări și diortosiri ale vechiului Simbol [… nu au schimbat n.n.] cu ceva «credința Niceei»”6. Teologul a uitat să precizeze că Sfinții Părinți, la acest Sinod ecumenic (381), au condamnat în primul rând toate ereziile: „Sfinţii Părinţi cei adunaţi în Constantinopol au hotărât să nu se-nlăture credinţa celor trei sute optsprezece Părinţi care s-au adunat în Niceea Bitiniei, ci «credinţa» aceea să rămână tare şi să fie dată anatemei orice erezie şi cu deosebire cea a eunomienilor, adică cea a eudoxienilor, şi aceea a semiarienilor, adică a pnevmatomahilor, şi aceea a sabelienilor şi a marcelienilor şi aceea a fotinienilor şi aceea a apolinariştilor” (canonul 1) și după aceea au diortosit și au aprofundat credința Niceeană.

Recunoaștem stilul lui Caragiale, adică „să se umble la părțile esențiale, însă, să nu se schimbe nimica”. Cu alte cuvinte, dacă un „sfânt și mare sinod panortodox”, la fel de ecumenist ca cel din Creta anului 2016, nu ar schimba cu nimic „credința Cretei”, ci doar, numai ar nuanța-o și ar fundamenta-o și mai explicit, fără să dea anatema ereziile existente (filioque, harul creat, purgatoriul, predestinația, hirotonia femeilor, noile dogme mariologice romano-catolice, primatul papal etc.) atunci, evident, se va „cădea din lac în puț”.

Această perspectivă o deducem chiar din Comunicatul Sinodului Bisericii Ortodoxe Române7, care sugerează posibilitatea că textele ar putea fi „explicitate, nuanțate și dezvoltate” de către un viitor sinod „mare și sfânt”, pentru o mai bună argumentare și aprofundare a ceea ce s-a stabilit în Creta și nicidecum pentru o corectare, îndreptare sau dezicere de învățăturile eretice, în ciuda faptului că delegația română s-a dus cu bună credință și s-a întors cu reaua credință, adică cu erezia ecumenistă votată, în mod paradoxal, cu lipsă de cvorum ecumenic. Se pare că Antihrist și-a făcut bine treaba, a reaprins cu mai multă forță și viclenie epoca serghianistă8 și a fost mai vigilent și virulent decât toate elitele teologice ortodoxe!

2. Între Biserica lui Iisus Hristos și „Biserica Întâistătătorilor”

Ne adresăm Preafericirii, Înaltpreasfințiilor și Preasfințiilor Voastre, ca fii duhovnicești pe care ne păstoriți, pentru a Vă anunța pe această cale că noi, împreună cu fiii duhovnicești și cu credincioșii pe care îi păstorim, după o atentă analiză a documentelor emise de „sinodul” din Creta, respingem unele hotărâri ale acestui „sinod”, considerându-le de neacceptat, întrucât sunt neconforme cu învățătura Bisericii Ortodoxe, motiv pentru care nu pot fi receptate de poporul dreptcredincios.

De aceea, rugăm pe membrii Sinodului Sfintei noastre Biserici să facă același lucru, iar pe cei care au semnat, în mod paradoxal, hotărârile sinodale din Creta, dacă se are în vedere faptul că nu au fost de acord întru totul cu anumite formulări teologice, venind cu argumente solide împotriva acestora, îi rugăm, de asemenea, să ia aminte la soluția pastorală de a-și retrage semnătura de pe documentele în discuție, la momentul potrivit, pentru a nu fi condamnați mai târziu ca eretici de „sistemul sinodal” al Ortodoxiei universale sau al vreunui sinod local.

Foarte mulți teologi, ierarhi și duhovnici de renume, precum și sinoadele celor patru Biserici autocefale neparticipante la sinodul din Creta, consideră că acest sinod nu îndeplinește condițiile unui sinod canonic al Bisericii Ortodoxe, care este Biserica cea una, sfântă, sobornicească și apostolească, ci, cel mult, un sinod al elitelor eclesiale, respectiv al Întâistătătorilor, care imită comportamentul papilor și sunt avizi de „puterea acestora”.

Unii teologi compară chiar acel sinod cretan cu un „teatru eclesial gratuit”, întrucât multe din deciziile acestuia nu sunt în conformitate cu învățătura Sfinților Părinți de la cele șapte Sinoade Ecumenice, ci după modelul enciclicei papale Dominus Jesus9, în care papa Ioan Paul al II-lea spune răspicat că recunoaște ca biserici și acele comunități creștine, însă, deplinătatea adevărului și a harului există doar în „Biserica” Romano-catolică: „…the Church of Christ, despite the divisions which exist among Christians, continues to exist fully only in the Catholic Church, and on the other hand, that ‘outside of her structure, many elements can be found of sanctification and truth’ that is, in those Churches and ecclesial communities which are not yet in full communion with the Catholic Church. But with respect to these, it needs to be stated that ‘they derive their efficacy from the very fullness of grace and truth entrusted to the Catholic Church…”10.

De altfel, unii teologi ortodocși au anticipat eșecul acestui „sinod”, invocând multe motive, printre care și pe acela că sinodul în discuție va fi organizat nu dintr-o necesitate pastorală, liturgică, dogmatică sau canonică urgentă, ci mai mult din rațiuni politice și de sincronizare și a Bisericii Ortodoxe la fenomenul de mondializare, plănuit de mult timp, la comanda unor forțe oculte, cu scopul acreditării ecumenismului în mod oficial de către sinoadele ce vor urma. Tocmai din acest motiv, la acest „sinod” nu a fost condamnată nicio erezie, așa cum a fost uzanța patristică de secole, întâlnită la toate Sinoadele Ecumenice și locale recunoscute de către Biserica Ortodoxă.

Din păcate, aceste suspiciuni au fost confirmate în parte ca fiind adevărate, deoarece, prin hotărârile luate de artizanii des-bisericirii din Creta, au fost produse confuzii dogmatice, stupoare11, diminuarea sobornicității eclesiale autentice12, instalarea unui clericalism abuziv și dictatorial13, relativizarea credinței noastre în slujba unui ecumenism himeric și abateri de la tradiția sinodală a Bisericii Ortodoxe, așa cum bine le semnalează unii teologi, Mitropoliți, Episcopi și Sinodul Sfintei Bisericii Ortodoxe de la Chișinău14, și al Bisericii Antiohiei15.

3. Îndreptățire pastorală de contestare a ereziei cretane și de mărturisire fermă a credinței ortodoxe

Sfântul Ioan Gură de Aur spune: „Cuvintele noastre ortodoxe sunt ca armele care îi apără pe ai noștri și îi lovesc pe eretici. Aceste cuvinte nu îi lovesc pentru a-i doborî, ci pentru a-i ridica după ce au căzut. Acesta este scopul luptei noastre: să îi ajutăm și pe vrășmașii noștri să se mântuiască”16.

Avându-se în vedere afirmațiile atâtor teologi și ierarhi de notorietate împotriva acestui „sinod” din Creta, care semnalează multe abateri grave de la învățătura Bisericii Ortodoxe și confuzii, considerăm îndreptățită și firească atitudinea noastră de respingere și de nereceptare a respectivului sinod, în contextul în care și noi facem parte din Biserica Mântuitorului lumii Iisus Hristos, dacă nu cumva, între timp, am fost „limitați” sau „reduși” eclesial doar pe postul de ascultători necondiționați și vorbitori în van, precum episcopii participanți la întrunirea din Creta. Credem că orice împotrivire care nu duce la schismă este justificată.

Știm că una dintre datoriile fundamentale ale ierarhilor este tocmai aceea de a păstra dreapta credință și, în consecință, de a lua atitudine ori de câte ori există amenințări, abateri sau tendințe de părăsire a acestei credințe. Porunca Domnului și Mântuitorului lumii Iisus Hristos este foarte drastică în privința rătăcirilor de la învățătura Evangheliei, lucru pe care Sfinții Apostoli l-au avut în vedere. Să nu se uite, așadar, îndemnul Sfântului Apostol Pavel: „dacă noi sau un înger ar vesti altă Evanghelie […], să fie anatema” (Galateni 1, 8). Prin urmare, se cuvine a se cunoaște că cei care se fac vinovați de o asemenea greșeală sunt anatema de la Dumnezeu, nu de la oameni, și nu se pot mântui, dacă nu se îndreaptă.

Biserica este universală, dar este realizată cu adevărat numai în adunarea euharistică locală, în cadrul căreia un grup de oameni păcătoși – bărbați și femei – devin pe deplin poporul lui Dumnezeu”17. Așadar, doar „sistemul sinodal” alcătuit din mireni, preoți și episcopi poate recepta sau nu, valida sau invalida hotărârile unui sinod, fie el ecumenic sau pan-ortodox, și nu așa, cum pretind unii sinodali ai elitelor întâistătătorilor, că ei ar fi singura voce în Biserică.

Cu cât trece timpul și se așteaptă intenționat ca această controversă și criză să se rezolve de la sine, neluându-se în discuție la nivel sobornicesc problema „sinodului teatral” din Creta, cu atât mai mult se vor înmulți disputele pe această temă, iar ruptura se poate lărgi între cei ce promovează două discursuri paralele sau două planuri, unul al lumii acesteia și un altul al lumii ce va să fie. Cu alte cuvinte, unii vor o viață liniștită doar aici, pe pământ, pe când alții vor o veșnicie tihnită în Împărăția lui Dumnezeu. Unii vor să nu-și supere șefii, pe cei ce-i plătesc, pe colegii lor de arhierie sau de ideologie ecumenistă, în schimb, alții vor să nu-L mânie pe Dumnezeu cu relativizarea și cu erezia. Unii înțeleg și își asumă credința în Hristos doar la nivel de cod etic, înțelegându-l numai ca pe un soi de invitație la un nivel crescut de igienă socială, care să aducă ordine, respect, bună vecinătate, în timp ce alții percep aceeași credință ca fiind întoarcerea acasă, la Dumnezeu, pe singura cale de mântuire care este Biserica Ortodoxă. Unii ne poruncesc ca nu cumva să supărăm cu trăirea vieții duhovnicești pe cineva, iar alții înțeleg că mărturisirea este obligația fundamentală a creștinului, că Hristos nu e egal cu nimeni și nu toate căile sunt la fel de bune, chiar dacă suntem în pace. De altfel, unii pretind că vor pace, dar, dorind-o cu orice preț, o pierd, renunțând chiar la Domnul Păcii, în timp ce alții o capătă pentru totdeauna, lăsându-se marginalizați sau uciși pentru același Domn.

Începuturile viețuirii creștine s-au făcut prin martiraj, mărturisire în condiții ostile, renunțare la lumea aceasta pentru cealaltă, la regele aparent atotputernic de pe pământ pentru Împăratul Cel din veac. Martirii primelor secole nu au considerat că zeii sunt și ei buni, chiar dacă li se promitea că totul se va termina cu bine pentru ei, deși unii puternici ai vremurilor se conduceau exact după lozinca epocii actuale, „politically correct”, concretizată într-o propunere cunoscută și nouă: jertfiți și voi zeilor de ochii lumii, și treaba voastră cum vă rugați în taină, la voi acasă sau în chilia voastră. Unii ne sfătuiesc așa: puteți fi creștini și preoți, dar să nu ziceți că ceva imoral ar fi păcat sau ceva în neregulă, în rest, credeți ce vreți voi, acolo, în chilia voastră sau la voi în camere, altfel spus, în catacombele veacului acestuia. Cu alte cuvinte, puteți să credeți ce vreți voi, dar să nu mărturisiți. Sau, dacă mărturisești, să nu o faci în văzul lumii, că nu este democratic. Adică, să nu afirmi hotărât, ci doar să-ți dai cu părerea. Să fii civilizat, manierat, smerit, cu absolută ascultare de mai marii voștri, să-i lași satanei loc de bună-ziua, n-ai decât să faci ce vrei cu viața ta, inclusiv să te sinucizi, dar nu să mori pentru Hristosul tău. Asta nu-i „politically correct”! Alții ne îndeamnă la un creștinism cuminte, care să nu mai facă noi adepți, ci să fie „soft”, fără hotărâri de viață și de moarte, relaxant, un fel de terapie antistres și de acceptare a dumnezeilor acestui veac, căci doar oameni suntem18.

Noi, însă, am învățat altfel de la Sfinții Părinți și de la duhovnicii noștri, și anume: că orice negociere în dreptul învățăturii Bisericii înseamnă lepădarea de Mântuitorul lumii Iisus Hristos. În acest context, cu tot respectul și smerenia noastră, Vă rugăm să fiți curajoși și fermi în a combate toate ambiguitățile așa-numitului sinod din Creta, cunoscut fiind faptul că tăcerea, în cazul de față, nu este de aur, mai ales că lipsa de bărbăție și curaj duce la pierderea mântuirii: „iar partea celor fricoși și necredincioși și spurcați și ucigași și desfrânați și fermecători și închinători de idoli și a tuturor celor mincinoși este în iezerul care arde, cu foc și cu pucioasă, care este moartea a doua (Apocalipsa 21, 8)”. Prin urmare, ne vedem obligați să Vă spunem deschis că nu ne temem de nimeni și de nimic în afară de Dumnezeu, precum și că vom mărturisi cu orice preț credința noastră.

4. Propuneri și perspective

Dacă și Yannaras, un filosof creștin mult iubit de ecumeniști, trage un semnal de alarmă și vorbește de deformarea Bisericii în mod dramatic în ultima vreme, înseamnă că Ortodoxia este în mare pericol: „[…] Biserica s-a transformat în instituție excesivă, care nu mai respectă libertatea, ci impune dictatorial, în care Sinodul nu mai este vocea poporului dreptcredincios, în care totul se impune, în mod papist, de sus în jos, adică se transformă relația vie și comunitară cu Dumnezeu într-un act individualist”, iar Biserica „într-o instituție de tip papal, în care sistemul sinodal nu mai funcționează […]”, ajungând, în cele din urmă, să fie „transformată într-o instituție birocratică, în care Duhul este înăbușit […] și se vede, astfel, pericolul transformării Bisericii Ortodoxe într-o nouă Sinagogă”19.

Pentru a fi evitată o astfel de perspectivă tristă, propunem ca Sinodul Sfintei Biserici Ortodoxe din România să reia discuția subiectelor controversate privind „sinodul” cretan și să se revină, fără echivoc, la formularea, cât privește relația Bisericii cu restul lumii, nu numai cu lumea creștină, pe care delegația română și-a propus-o la plecarea din țară, și anume, „confesiuni și comunități eterodoxe”, avându-se în vedere atât cele căzute în erezie, cât și religiile necreștine, ai căror adepți avem datoria să-i respectăm și să ne rugăm pentru ei, ca Domnul „să-i învețe cuvântul adevărului; să le descopere lor Evanghelia dreptății; să-i unească pe dânșii cu Sfânta Sa sobornicească și apostolească Biserică…”; să le facem bine, așa cum Iisus Hristos a vindecat, a ajutat și a făcut bine și celor de o altă credință. Dumnezeu îi numește și pe păgâni feciorii Lui: „Oare nu sunteți voi, feciori ai lui Israel, pentru Mine, ca și cușiții?”, zice Domnul. „Oare n-am scos Eu pe israeliți din pământul Egiptului, pe filisteni din Caftor și pe sirieni din Chir?” (Amos 9, 7).

Suntem alături de ierarhii români care ar dori să mărturisească cu curaj, că sinodul din Creta a adus multă dezbinare și a oficializat erezia ecumenistă. De aceea, înțelegem poziția unor clerici sau monahi de a întrerupe pomenirea ierarhilor semnatari la sinodul cretan, chiar dacă din motive pastorale binecunoscute nu este benefic pentru Biserică, întrucât ar putea fi eliminați din parohii sau din mănăstiri tocmai de eretici, lipsindu-i de lupta din interior, dar este benefic, în schimb, pentru a trezi conștiința ierarhilor semnatari. Canonul 15 al Sinodului I-II de la Constantinopol (861, Sfântul Fotie) dă dreptul clericilor de a întrerupere pomenirea episcopului eretic, dar nu ca o obligație canonică, ci ca una de conștiință creștină.

În acest context, semnatarii acestei scrisori nu sunt în unanimitate de acord cu aceste atitudini pastorale, însă, respectă conștiința preoțească jertfelnică și curajul mărturisitor al acelora de a fi categorici și fermi.

Soluția pastorală și duhovnicească pentru a se evita o schismă și pentru a se delimita de erezia ecumenistă este foarte simplă. Și anume: dezicerea tuturor ierarhilor semnatari sau nesemnatari de hotărârile cretane, care prejudiciază dogme vechi și aduc atingere unor canoane ecumenice, în plenul Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în virtutea autocefaliei și a autonomiei eclesiale. Unitatea Ortodoxiei este mult mai importantă decât sinodul cretan, care a adus numai dezbinare și tulburare. Iar Ortodoxia nu constă numai într-un „sinod panortodox”. Deci, nu este nevoie de convocarea vreunui sinod ecumenic sau panortodox, ci de convocarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, care să respingă ereziile cretane. În caz contrar, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române rămâne de bună voie în „cârdășie” cu erezia și „cochetează” cu schisma, de dragul unei comuniuni creștine închipuite, așteptând sine die vreun sinod panortodox, care este posibil să aibă loc și peste o mie de ani sau niciodată. Trăirea în acest compromis pan-ortodox ar fi „motivată și justificată misionar”, după unii, de dragul Diasporei, care slujește prin locașuri de cult neortodoxe. Adică, se preferă pierderea de suflete din Biserica de acasă, decât să fie diminuat numărul „credincioșilor contribuabili” din Diasporă! Așadar, chiar Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române dă ocazie atât la erezie, cât și la schismă, prin însușirea fără rezerve a celor stabilite în Creta, în ciuda faptului că nu a fost de acord întru totul cu cele hotărâte acolo și prin faptul că amână luarea unei hotărâri clare, de delimitare și de condamnare a deciziilor neortodoxe din Creta. Cu alte cuvinte, nu credincioșii provoacă erezia și schisma, ci însuși sinodalii, care trag de timp, cu speranța că pleroma Bisericii se va obișnui cu această situație.

Așadar, ne îngrijorează controversele ivite în urma întrunirii din Creta, ceea ce înseamnă că încă suntem vii duhovnicește, dar, în același timp, ar trebui să ne problematizeze și învățământul dezastruos din Facultățile de Teologie Ortodoxă, unde se predă, din nefericire, un fel de teologie care seamănă cu o reeducare sistematică de dez-ortodoxie și este cultivată mai mult doctrina speculațiilor teologice scolastice, în loc să se meargă la mesajul Revelației Dumnezeiești și să fie fundamentate, pe baza Sfinților Părinți, dogmele și exegeza ortodoxă. Sunt și excepții, unde profesorii universitari predau teologie ortodoxă. Însă, în general, metoda academică actuală de „cercetare științifică modernă”, adică ecumenistă, exclude „polemicile doctrinale confesionale” și înlocuiește exegeza patristică duhovnicească cu metoda exegetică protestantă de tip istorico-critică, pe motiv că Părinții Bisericii nu au înțeles sau nu au putut descifra exact Revelația. Iar „Morala ortodoxă”, denumită inițial în Ortodoxie Sfânta Nevoință20 și predată în Facultățile noastre de Teologie, s-a transformat în Etică și Moralism. Ne întrebăm, pe bună dreptate, unde duce această abordare catastrofală și luciferică? Răspunsul este lesne de înțeles: duce inevitabil la agnosticism și ateism, exact la drumul spre iad!

Pe lângă gafa sinodală din Creta, ne îngrijorează, de asemenea, faptul că în ultima perioadă se constată o deteriorare fără precedent a imaginii Bisericii Ortodoxe Române cauzată de corupția, nedreptățile și abuzurile unor clerici.

Ne îngrijorează scăderea credibilității Bisericii de la 85% la sub 40% doar în câțiva ani. Credibilitatea Bisericii este strâns legată de frecventarea Bisericii. Scade credibilitatea, scade și frecventarea Bisericii, așa cum constatăm în ultima vreme, cu grave consecințe pastorale, duhovnicești, naționale, economice, sociale etc. Se mărește vizibil ruptura între ierarhie, preoție și popor, iar unii se prefac că nu o vad. Cine sunt cei care se fac vinovați de această situație dramatică și cine trebuie să răspundă de acest eșec pastoral și de imagine? Sau ce întreprindeți la nivel sinodal pentru a stopa, măcar, această catastrofă? Occidentul, în momentul în care a terminat ridicarea frumoaselor catedrale, s-a ales cu protestantismul, iar catedralele, multe dintre ele, au devenit muzee și localuri de distracție publică! Iată câteva dileme, pericole și întrebări deloc retorice.

În final, am dori să cunoaștem oficial poziția Bisericii Ortodoxe Române asupra ecumenismului, Consiliului Mondial al Bisericilor, masoneriei, sionismului, noii ordine mondiale, New-Age-ului, naționalismului, precum și ce hotărâri sinodale se cuvine a fi luate, astfel încât să fie întâmpinate aceste provocări și să fie preveniți credincioșii Bisericii noastre, pentru a fi evitată intrarea în astfel de organisme, întrucât există semnale clare care atestă că tot mai mulți preoți și credincioși aderă la aceste mișcări oculte.

Ar fi o sumbră perspectivă din partea Sinodului Sfintei noastre Biserici Ortodoxe să nu dea curs sau răspuns acestui demers duhovnicesc al nostru, făcut cu toată dragostea pentru adevăr și credința cea dreaptă, sau, și mai grav, dacă ne va considera răzvrătiți sau fără smerenie și ascultare pentru reacția noastră firească și de autoapărare duhovnicească și pastorală.

Noi îi respectăm, îi iubim și îi ascultăm pe ierarhii români care vor să ne călăuzească spre mântuire și pe cei care dau dovadă că sunt adevărați Părinți și Păstori. Îi așteptăm să apară! Unii vorbesc doar în șoaptă și numai noaptea precum Nicodim, care pe furiș mergea să primească învățătura lui Iisus Hristos.

Unii ecumeniști fervenți au făcut deja listele cu viitorii caterisiți. Sfatul nostru este să păstrați caterisirile pentru eretici și nu pentru preoții mărturisitori, jertfelnici și curajoși, care drept învață Cuvântul Adevărului veșnic.

Așa să ne ajute Dumnezeu!

Pr. Mihai Valică,
în numele unor preoți și credincioși ortodocși

4 Ibidem.

6 Ibidem.

11 La acest sinod, pe de o parte, au participat, în calitate de observatori, eretici și schismatici, în ciuda faptului că mulți dintre episcopii ortodocși (canonici) nu au putut să fie prezenți la respectivul sinod. Pe de altă parte, episcopii ortodocși au avut dreptul să vorbească, obligația să semneze, dar nu și „dreptul” să voteze! Cu alte cuvinte, ei au vorbit în zadar, ca Moise în pustie, așa cum a vorbit delegația română, bine și fundamentat teologic, dar fără rezultat. Este vizibil pentru oricine că episcopii participanți au fost „folosiți” pe post de „ornamente eclesiale”. Cunoaștem distincția canonică între noțiunea de „sinod” și cea de „sistem sinodal”.

12 Vezi: art. 22 din Documentul Relațiile Bisericii Ortodoxe cu restul lumii creștine, prin care se legitimează în Biserică un nou organism administrativ, alcătuit exclusiv din anumiți Patriarhi cu drepturi depline în materie de dogme și canoane, mutilându-se, astfel, modelul de sobornicitate al Sinoadelor Bisericii, fiind introduse prerogative papale în dreptul respectivilor Patriarhi, cu rezultatul că fiecare episcop este lipsit, în mod abuziv, de dreptul la vot. Opinia personală a unui Patriarh (Întâistătător) nu se poate impune și nici obliga un Sinod local sau vreun ierarh spre aprobare și însușire, contrar conștiinței personale și, mai ales, conștiinței Bisericii, pentru simplul motiv că un astfel de Patriarh s-ar transforma într-un „nou” Papă, care ar decide și și-ar impune suveranitatea de pe poziții de forță. De vreme ce plinătatea Bisericii este poporul, format din clerici și credincioși, atunci nici Sinodul fără credincioși, după cum nici credincioșii fără Sinodul Ierarhilor, nu se pot considera – nici unii, nici alții – că reprezintă de unii singuri, în exclusivitate, Trupul și Biserica lui Hristos, fără să fie trăită, la măsura vieții duhovnicești, învățătura Bisericii (Din declarația „Laicatului ortodox”). Fără această raportare, pleroma Bisericii este ignorată cu desăvârșire.

13 Prin același art. 22, Întâistătătorii (șefii) înlătură orice dispută teologică în contradictoriu cu derapajele făcute în Creta de la învățătura Bisericii. Acest articol arată mai degrabă că participanții la sinod erau conștienți de abaterile lor, iar măsura luată prin respectivul articol este una de natură dictatorială, care contravine Sfintei Scripturi și Sfintei Tradiții ale Bisericii, adică tocmai celor două organe ale Revelației Dumnezeiești.

14 https://www.youtube.com/watch?v=u8hTWnXY1AY&sns=fb – interviu cu Pr. Prof. Dr. Theodor Zisis (25.11.2016); https://graiulortodox.wordpress.com/2016/10/05/hotararile-sinodului-plenar-al-bisericii-greciei-pen­tru­­-sfan­tul-si-marele-sinod-si-rezultatul-final-al-acestora/ (25.11.2016); https://bucovinaprofunda.word­press.com­/2016/­1­1/01/­mi­hai-silviu-chirila-scrisoare-adresata-membrilor-sfantului-sinod-al-bisericii-ortodoxe-romane-cu-pri­vi­re-la-sinodul-din-creta-28-octombrie-2016/ (25.11.2016).

16 Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Facere, Omilia III, IV, trad. de Pr. D. Fecioru, în col. PSB, vol. 21, București, 1979, pp. 51-52; Idem, Lumea Sfintelor Scripturi. Antologie tematică din opera Sfântului Ioan Gură de Aur, vol. I, (A-I), Ed. Anestis, s.l., 2008, pp. 704-718.

17 John Meyendorff, Teologia Bizantină. Tendințe istorice și teme doctrinare, trad. rom. de Pr. Alexandru Stan, ed. a II a, Ed. Nemira, București, 2011, p. 19.

19 Christos Yannaras, Contra religiei, trad. rom. de Tudor Dinu, Ed. Anastasia, București, 2012.

20 † Ierόtheos Vlachos, Dogmatica empirică a Bisericii Ortodoxe Sobornicești după învățăturile prin viu grai ale Părintelui Ioannis Romanidis, vol. I, trad. rom. de Tatiana Petrache, Ed. Doxologia, Iași, 2014, pp. 156-162.

 1. Parinte, 99% e placuta scrisoarea dvs! Exista o problema cu destinatarii: NICI LA BASCA NU-I DOARE DE CEEA CE ATI SCRIS, DE SCRISORILE FINUTE, DESTEPTE, CORECTE, SCRIPTURISTICO-PATRISTICE, EI SUNT PREA HOTARATI! SORRY…

  • Sandel

   Augustin, e posibil sa ai dreptate. Aceste scrosori se lasa pe sub usa, de obicei, si ajung direct in cosul de gunoi. Va spun in cunostinta de cauza.
   Eu totusi vad partea plina a paharului si vad in asta un inceput bun.
   Dumnezeu sa ne apere si sa ne dea putere de marturisire la toti( preoti, episcopi, mireni, monahi si minahii).

 2. ovidiu

  O singura solutie plecarea la manastire a tuturor ierarhilor tradatori si corupti !

  • La manastirea TREI BRAZI ? Care? Nu intelegeti ca astia sunt HOTARATI sa mearga pe mana ecumenismului, serghianismului, neohiliasmului, Vaticanului si Istanbulului?

 3. Viorel

  Mai mari nostri cind primesc o astfel de scrisoare o arunca direct in cos,din acest motiv nici nu primeste nimeni raspuns.Deci cum zice pr in scrisoare,,nu intereseaza pe nimeni in ce crezi sau ce vrei ci doar ce vor ei,asa ca nu iti mai bate capul.

 4. Tschus

  Daca pr.Mihai Valica si multi altii care gandesc ca el ar intrerupe pomenirea ierarhului poate acesti tradatoti s ar mai gandi….dar asa…zic ca caterisim 2….3 si ne am scos.Alo…pr.Valica luati pozitia pana la capat …nu ezitati ca tradatorii.

 5. Acești ,,ierarhii” și-au făcut ,,treaba” din plin, nu mai rămîne decât o chestiune de timp pînă la instaurarea n.w.o, nenorocirea cea mare este că marea majoritate este muta, surdă și oarbă și nu conștientizează pericolul

 6. Ia uitativa aici, taica Serafim joanta zicând ,,lucruri trăsnite” https://youtu.be/ZjK3u_6f-i0

  • Adi

   Asta parca s-a dus la munca in strainatate si dupa 23 de ani de munca isi spune impresiile. Traind in mijlocul lor i se pare normal, chiar mai fain la sectari. Neavand traire, o formare duhovniceasca dobandita alaturi de niste duhovnici traitori, toti episcopii nostri is lumesti si sedusi de eretici si traind in mijlocul lor fac orice compromis. Si la randul lor au hirotonit mii de pretraide aprox 20 ani, fara traire si ei, care neincercati si neformati duhovniceste fiind inainte de hirotonie, merg inainte ca niste oameni lumesti si asa mor iar in lume nu au cum sa formeze duhovniceste pe altii ei fiind lipsiti total de traire. Roadele se vad azi, majoritatea se dau teologi ca au facultate si is 0 barat dpdv duhovnicesc si desi sunt pur lumesti is f obraznici si increzuti ca ei sunt oamenii Bisericii; vorba aia, li se pupa mana de catre toti de zeci de ani de la 20 de ani. 🙁 Rusine sa le fie! La noi in Biserica e ca in politica. Cel mare vinde tara si cei mici tac si il ajuta ca niste idioti in loc sa i se opuna, is prostiti cu cateva benificii in plus fata de altii si pentru „30 arginti” vand tot.
   Iertare celor foarte putini care nu se incadreaza in cele spuse mai sus!

   • Adi, m-am uitat și eu la filmarea in care zice atenție, citez: ,,frații” penticostali sunt ,,botezați” și ei în numele ,,sf treimi”, dar in care ,,sf treime”?!, căci aceștia n-au nici în clin nici în mîneca cu SF Treime, că sa nu mai zic de ,,exemple” cu ,,căsătorii” mixte unde vezi Doamne ce bine se înțeleg cei de ,,credințe” diverse, deci ceea ce auzi din gura ăstuia efectiv te crucesti

   • Foarte adevărat!!!

  • teofan monah

   Eretic!!!

 7. Așa zisa ,,caterisire” a Pr Ciprian Staicu a apărut și în publicațiile grecești http://trelogiannis.blogspot.ro/2017/01/blog-post_287.html?M=1

 8. Adriana Ventel

  Am o mare nedumerire.De ce nu gasim pe site-ul dvs. informatii cu privire la atitudinea marturisitoare a vrednicului parinte Ciprian Staicu?(din ultima saptamana,cu tot ce s-a petrecut).
  Doamne ajuta!

 9. Claudiu

  Multumim, parinte Valica! Sa dea Dumnezeu sa fie cat mai multi preoti care sa spuna lucrurile astea!

 10. Oana Gheorghita

  Doamne ajuta!
  Suntem o familie din Tulcea si am facut o scrisoare către episcopul locului, Ps Visarion, prin care anuntam ca nu vom mai participa la slujbele unde este pomenit. Sotul meu a fost personal la episcopie unde a inregistrat-o si a discutat cu Ps Visarion si cu alti cativa preoti. Aceasta scrisoare a fost făcută la sfatul altor preoti nepomenitori care ne-au spus sa o punem si pe internet pe site-ul d-voastra. Mentionez ca nu mai mergem la sfintele slujbe unde sunt pomeniti ierarhii începând cu luna noiembrie. Am tot căutat in oras si in judet preoti care sa fie împotriva sinodului si cu care sa putem pastra legatura dar din păcate nu am gasit pe nimeni. La slujbe am încercat sa mergem cat de des s-a putut fie la Rădeni, Oituz, Lacul Frumos, Banceni. Va rugam sa ne dati o adresa de email pe care sa va putem trimite scrisoarea spre publicare, daca sunteti de acord, bineinteles! Va multumim pentru lupta pe care o duceti pentru ajutorarea oamenilor sa constientizeze pericolul in care se afla! O duminica frumoasa in continuare!

 11. Ionut Cristian

  Doamne ajută şi slavă lui Dumnezeu că avem şi noi un ierarh român, mărturisitor, cu viaţă sfântă, adică Prea Sfinţitul Longhin. Vă trimit o legătură video în care se vede mai bine P.S. Longhin şi se aude mult mai clar şi este inclus acel fragment din predica postată pe site acum câteva zile, în care P.S. Longhin vorbeşte împotriva sinodului din Creta. Legătura video este https://www.youtube.com/watch?v=kjcRD5g_x9M

 12. Decebalus

  Atat timp cat o sa pomeniti in continuare pe boss-ii vostrii o sa ramaneti cu scrisorelele curajoase-si probabil cu sufletul in iad.Departe sa judec pe cineva,e doar o parere.

 13. Carmen

  Am citit toate articolel legate de asa zisul „Sfant si mare sinod” , despre toti preotii care marturisesc dreapta credinta. Din decembrie am incetat sa mai merg la biserica unde e pomenit ierarhul care a semnat in Creta… Dar constat cu regret ca nu sunt uniti nici preotii nepomenitori… Unii tin cu Arsenie Boca si cu Nil Dorobantu ( despre care Sava Lavriotul a spus ca nu au cum sa fie sfinti, si am citit si destule argumente..) Oricum nu e treaba noastra sa judecam.. Ar fi bine sa- i vedem pe toti preotii nepomenitori uniti..
  Lipsa unitatii lor se simte si nu este benefica…Pe unii ii poate pune pe ganduri.. Asa ca ar fi bine sa fie si dansii dar si noi mai uniti impotriva ecumenismului

  • ovidiu

   Din pacate sora intru HRISTOS, Carmen ,ai observat corect ,acest lucru este caracteirstic poporului roman,care are genele pe care le are ,iar aceasta oportunitate care DUMNEZEU NE-O DA NU TREBUIE RATATA DIN MOTIVE MESCHINE ,SINGURUL LUCRUL PE CARE TREBUIE SA-L FACEM ESTE SA MARTURISIM IMPOTRIVA IERARHILOR APOSTATI AI BOR .ANEXIOS!ovidiu pacatosul

   • petru

    Eu cred ca singurul lucru pe care trebuie sa facem e sa ne plângem pacatele

 14. Este doar o impresie ca ierarhii BOR sunt indiferenti la aceste analize si atentionari din interior asupra situatiilor ce afecteaza viata bisericeasca .

  Cum mare parte a problemelor au ca punct de plecare interese straine de cele firesti (atragerea de mari fonduri europene, protectia din partea altor organizatii de interese, etc) , acestea observam ca sunt tratate fie sec, de o maniera impersonala, apasandu-se pedala autoritatii ierarhice, mimandu-se profesionalismul obiectiv, respectarea unor regulamente etc.
  In fapt se doreste o eschivare, o impresionare a celui ce semnaleaza problema si o cat mai putina mediatizare.

  Mai marii nostri ierarhi care tind sa transforme Biserica lui Hristos intr-o organizatie prestatoare de servicii religioase si realizatoare de ceremonii regulate, pe teme ortodoxe cu public autohton sunt foarte atenti la chestiunile de imagine si comunicare.
  Prin urmare ei evita pe cat posibil consultarile prealabile, dialogul real cu preotii slujitori si credinciosii, nu considera de cele mai multe ori opiniile si situatiile cu care se confrunta cei ce sustin Biserica prin credinta lor curata, prin grija pentru ortopraxie, stradania constanta si contributia lor materiala.

  In schimb abunda comunicarile informale, zvonurile si dezinformarile. Ierarhii sunt destabilizati si fac eforturi uneori penibile sa-si demonstreze ca situatia este sub control.
  Nu s-au asteptat ca mirenii sa raspunda atat de avizat si pertinent.
  Nu s-au asteptat la atatia preoti de mir care le dau semnale ca nu sunt inregimentati ci observa constant, atent demersurile, au reactii variate de la atitudini sceptice si pauze in interventii pana la reactii vehemente si amplu argumentate.

  Nepomenirea acestor ierarhilor ecumenisti si abuzivi in practicile lor este o solutie viabila si lucratoare pe mai multe planuri.

 15. ” Romanii sunt prigoniti in propria lor Tara si au fost abandonati de pastaorii lor. Conform acordurilor tradatoare (…Balamand, sa) ortodocsilor le este interzis a face misionarism, in schimb sunt obligati a accepta convertirea la papistasi prin viclenie, corupere, violenta, etc. Acum ierarhii nostri sunt ai lor, i-au cumparat si sunt demni urmasi ai anatemizatului tradator Atanasie Anghel fost mitropolit devenit papistas din interes. Fac temenele cardinalilor, slujesc impreuna, ii invita la marile praznice unde participa zeci de mii de credinciosi fiind prezenti in purpuriu pe „podium” imbratisandu-se cu ierarhii „ortodocsi” in vazul lumii, spre smintirea si prostirea turmei (vezi M. Necula etc); se declara fericiti sa-l intalneasca pe antihristul papa samd. Iar daca episcopul Andrei declara ca este si al greco-catolicilor, atunci este si al papistasilor latini si cum dar sa faca dreptate bietelor fete? Vai bietului popor ! Doamne nu ne parasi asa cum noi Te-am parasit ! ” (EMIL BACIU)

 16. Preot * Jurist - Petrică Florea

  Comentatorule cu numele fictiv – EL – , vă felicit pentru comentariul d-voastră. Știu că sunteți un preot și un bun slujitor al Mântuitorului Iisus Hristos, onest, cu personalitate, verticalitate, iubitor de dreptate și adevăr… . ( … )
  Dar, asemenea Sfinților și Martirilor, care l-au mărturisit cu mult curaj pe Mântuitorul nostru Iisus Hristosnu și pe Sfânta Sa Evanghelie, nu trebuie să vă fie frică de acest clan interlop, torționar, eretic, mason, sioroșist, anticrist și criminal, cu barbă sau fără barbă, clan borfaș care nu are nimic în comun cu Sfânta Biserică Ortodoxă, Care este „ Casa Împărătească ” sau „ Casa lui Dumnezeu, Împăratul cerului și al pământului ” , numită și
  „ Casa lui Dumnezeu ; Biserica lui Dumnezeu ”
  ( Faptele Apostolilor cap. 20, 28 ; 1 Corinteni 1, 2 ; 11, 22 ; 15, 9 ; 1 Tesaloniceni 2, 14 ; 1 Timotei 3, 5 – 15 ). Sfânta Biserică, este aşezământul Sfânt, întemeiat pe Sfânta Cruce prin Jertfa Sa, de către Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, pentru mântuirea credincioşilor “
  { Matei 16, 18 ; Faptele Apostolilor cap. 20 , versetul 28 ; Efeseni 5, 23 ; şi 25 ; Coloseni 1 , 18 -20 ; Evrei 3 , 6 } – etc. . ( … )
  Mai trebuie să nu ne fie frică de acest clan interlop, torționar, eretic, mason, sioroșist, anticrist și criminal, cu barbă sau fără barbă, fiindcă Bunul Dumnezeu ne încurajează și ne îndeamnă „ să nu fim fricoși și necredincioși … , să nu ne închinăm la idoli și la mincinoșii aceștia ” , ( Apocalipsa cap. 21, versetul 8 ; 2, 11 ; 1 Corinteni 6, 9 ; Galateni 5, 19 ) , fiindcă altfel,
  „ partea noastră o să fie în iezerul care arde, cu foc și cu pucioasă, care este moartea a doua ”
  ( Apocalipsa cap. 21, versetul 8 . ( … )
  Pentru a vedea și a înțelege, cine conduce și stăpânește cu cruzime, astăzi Biserica Ortodoxă Română și, pentru a vedea cu ce persoane inculte, bădărane, hoațe, borfașe, fără personalitate și fără verticalitate … , se înconjoară acești ierarhi corupți, haini, eretici, imorali, călăi, torționari … , ( doar unii ierarhi ) , expunem alăturat o adresă a Ziarului nostru , CĂTRE
  MITROPOLIA MOLDOVEI ȘI BUCOVINEI IAȘI – ȘI

  SPRE ȘTIINȚĂ

  FACULTĂȚII DE TEOLOGIE ORTODOX DUMITRU
  STĂNILOAE , DIN CADRUL UNIVERSITĂȚII
  „ ALEXANDRU IOAN CUZA ” DIN IAȘI :

  Z I A R U L
  „ INVESTIGATORUL NEÎNFRICAT ”
  NR. 9. DIN 22.12.2016 * Telefon 0744421602
  CĂTRE
  MITROPOLIA MOLDOVEI ȘI BUCOVINEI IAȘI

  SPRE ȘTIINȚĂ

  FACULTĂȚII DE TEOLOGIE ORTODOX DUMITRU
  STĂNILOAE , DIN CADRUL UNIVERSITĂȚII
  „ ALEXANDRU IOAN CUZA ” DIN IAȘI

  SALVAȚI – L PE MARIAN – INFRACTORUL

  Ce-om lăsa noi la nepoți ? ? ? dacă nu-i oprim pe hoți , Doamne, of Doamne ! ! ! – Solistă * Laura Olteanu .

  Cel mai mare lucru pe care-l poţi face pentru un prieten nu este să-i dai din bogațiile tale, ci să i le scoți la iveala pe cele care sunt ascunse în el insusi . ( Benjamin Disraeli )

  ZIARUL „ INVESTIGATORUL NEÎNFRICAT ” , cu sediul ales în vederea comunicării tuturor înscrisurilor, în Iași, str. Şoseaua Păcurari, nr. 61, Bl. 549, Sc. B, Et. 5, Ap. 19, jud. Iași, prin reprezentantul său legal, Director General și Redactor Șef – Preot * Jurist – Petrică Florea, în baza dispozițiilor legale, dogmatice și canonice, și mânați de profunde sentimente patriotice și duhovnicești, față de preaincultul și preainfractorul preot Timofte Marian – vicarul administrativ, din cadrul Mitropoliei Moldovei și Bucovinei Iași – , care are o figură de tractorist bețiv și un caracter de barbar borfaș, vă rugăm să interveniți și, prin mijloace legale, dogmatice și canonice, vă rugăm să-l salvați de la pieirea fizică, fiindcă de la pieirea sufletească nu-l mai pote salva nimeni, datorită faptelor lui necanonice, imorale, nelegale și criminale, pe care le comite cu știința și sub privirile părintești, cuvioase, blajine și smerite, ale coruptului, torționarului, ereticului și ateului mitropolit Savu Dumitru Teofan – Mintel, al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei Iași .
  Atât din punct de vedere laic, cât și din punct de vedere canonic și dogmatic, noi cu toții, avem obligația să ne opunem păcatului, faptelor imorale, necanonice, infracțiunilor și infractorilor, cu barbă sau fără barbă, fiindcă Milostivul Dumnezeu, urăște păcatul, hoția, faptele imorale, necanonice și ilegale, așa cum ne îndeamnă Sfântul Apostol Pavel, care ne sfătuieşte, zicând : „ Să se depărteze de la nedreptate oricine cheamă numele Domnului ”
  ( II Timotei 2, 19 ; Ieşire 33, 17 ; Numeri 16, 5 ; Psalmul 1, 6 ; Naum 1, 7 ; Luca 13, 27 ; Ioan 10, 14 ). ( … )
  Din aceste motive, noi avem obligația legală, morală și canonică, să nu comitem fapte penale, fapte imorale și necanonice și, să fim împodobiți cu virtuți creștine, fiindcă Glasul Milostivului Dumnezeu ne îndeamnă să „ avem răbdarea sfinţilor, să păzim poruncile lui Dumnezeu şi credinţa ortodoxă curată a lui Iisus ” .
  ( Apocalipsa cap. 14, versetul 12 ) ; „ să păzim Cuvântul Domnului – adevărul, dreptatea şi credinţa ortodoxă curată și neştirbită ” ,
  ( Apocalipsa cap. 3, versetul 8 ) . ( … )
  Chiar dacă unii dintre semenii noștri sunt infractori și imorali, noi avem datoria sacră să-i iubim, dar, în același timp, trebuie să-i ajutăm ca să părăsească păcatul, să nu mai fie infractori și să devină oameni onești, smeriți și evlavioși, fiindcă „ dragostea divină, este un atribut divin ” ( 1 Ioan 4, 8 ), care trebuie „ împărtăşită fraţilor din jurul nostru ” ( 1 Cor. 13, 13 ; Romani 5, 5 ),
  „ fiindcă şi Dumnezeu ne-a iubit şi ne iubeşte … ” ( Ioan 3, 16 – 17 ) . ( … )
  Noi, creștinii adevărați, – cu barbă și fără barbă, pentru a ne deosebi de diavoli ( fiindcă și diavolii cred în Bunul Dumnezeu, dar nu fac voia Lui ), aşa cum am menţionat în precedent, trebuie să avem credinţa curată, sinceră şi nefăţarnică, pe care trebuie să o exteriorizăm faţă de aproapele nostru, prin fapte bune şi prin iubire spirituală, divină, fiindcă atât Domnul Iisus, cât şi toţ Sfinţii Părinţi, în frunte cu Sfântul Apostol Pavel, ne spun că „ Tu crezi că unul este Dumnezeu ? Bine faci ; dar şi demonii cred şi se cutremură .
  Vrei însă să înţelegi, omule nesocotit, că credinţa fără de fapte, moartă este ? … ” , cf. Iacov 2, 19-20 ; Marcu 1, 24 ; 12, 29 ; Fapte 19 15 şi 21 ; Evrei 11, 17 .
  Dorind să îndeplinim Cuvintele sacre ale Mântuitorului Iisus Hristos și, mânați de profunda dragoste față de adevăr și de Poporul român, venim în ajutorul și a acestui borfaș cu barbă, nemernic și infractor –Timofte Marian, pentru a-l salva de la moartea trupească, de la pieirea fizică, fiindcă de la pieirea sufletească nu-l mai poate salva nimeni, datorită faptelor lui necanonice, imorale, nelegale și criminale, pe care le comite cu știința și sub privirile părintești, cuvioase, blajine și smerite, ale coruptului mitropolit Savu Dumitru Teofan – Mintel, al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei Iași .
  Acest borfaș, nemernic și infractor – Timofte Marian, necanonic și nelegal, fără examen sau concurs, a fost promovat ca preot în Municipiul Iași, fără să desfășoare vreo activitate pastorală, socială, sau administrativă remarcabilă.
  Acest borfaș cu barbă, nemernic și infractor – Timofte Marian, – care are o figură de zugrav bețiv și un caracter de barbar, necanonic, abuziv și nelegal, a fost promovat în diferite funcții la Mitropoliei Moldovei și Bucovinei Iași, de către coruptul, torționarul, ereticul și ateul mitropolit * Savu Dumitru Teofan – Mintel, al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei Iași, pentru că, acest borfaș cu barbă, nemernic și infractor – Timofte Marian, nu are personalitate, nu are verticalitate și nici caracter, motiv pentru care, acesta execută orbește și ca prostul, toate dispozițiile nelegale, neconstituționale, necanonice și imorale, date de către coruptul, torționarul, călăul și ateul mitropolit Savu Dumitru Teofan – Mintel, al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei Iași .
  Este de necrezut, cum acest borfaș, nemernic și infractor – Timofte Marian, – care are o figură de zugrav bețiv și un caracter de barbar borfaș, pus la cale de către coruptul, ereticul, torționarul, ateul și incultul mitropolit Savu Dumitru Teofan – Mintel, al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei Iași, printr-un coleg de-al său, a încercat să-mi dea mie 15.000 de euro – mită, ca eu să-i dau Preasfințitului Episcop Calinic Botoșăneanul, să rezolve transferul unui preot, la altă parohie, cu scopul criminal, de a mă areste pe mine și pe Preasfințitul Episcop Calinic Botoșăneanul, pentru infracțiunile de dare și luare de mită .
  Toată această operațiune necanonică, imorală și nelegală, eu am filmat-o cu mai multe camere de spionaj, în același timp, filme pe care i le-am dat și Preasfințitului Părinte Episcop Calinic Botoșăneanul . ( … )
  Coruptul, ereticul, călăul, ateul și incultul mitropolit Savu Dumitru Teofan – Mintel, al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei Iași, ar trebui să citească Sfintele Canoane Ortodoxe şi să vadă cum este osândită „ crima conspiraţiei, crima capcanelor, crima curselor, crima conjuraţiei, astfel : Fărădelegea de moarte a conjuraţiei ( crima conspiraţiei ), se opreşte cu totul şi de către legile din afară … cu mult mai vârtos se cuvine a se opri ( interzice ) să se facă aceasta în Biserica lui Dumnezeu .
  Dacă, vreun cleric sau călugăr ar fi găsit, fie uneltind, fie întinzând capcane ( curse ), episcopilor sau clericilor celor împreună cu dânşii, să cadă cu totul dintr-a lor treaptă . … Cf. : Canonul 18 al Sinodului IV Ecumenic de la Calcedon ( 451 ) ; ( 31, 55, 84, Ap. ; 6 Sin. II Ec. ; 3 Sin. 3 Ec. ; 31, 34 Trul. ; 6 Gang. ;14Sard. ; 5 Antiohia ; 10, 11 Cartagina, 13, 14, 15 Sin. I-II , etc. ( … )
  Este înspăimântâtor că asemenea borfași, călăi, torționari, vampiri, ploșnițe și monștri, cu barbă, au ajuns să conducă o instituție publică sacră – Mitropolia Moldovei și Bucovinei Iași . Astfel, s-au îndeplinit cuvintele Mîntuitorului Iisul Hristos, Care a zis : „ Deci, când veți vedea uriciunea pustiirii ce s-a zis prin Daniel proorocul, stând în locul cel sfțnt – cine citește să înțeleagă ” ( Matei 24, 15 ; Dan. 9, 27 ; 12, 11 ) .
  Conform descoperirilor dumnezeieșt, cuprinse în Sfânta Scriptură și în Scrierile Sfinților Părinți, locul cel sfânt , este Sfânta Biserică, iar uriciunea pustiirii , sunt acești bărboși, atei, masoni, sioroșiști, călăi, torționari, tirani, vampiri, hoți, borfași, care nu au nimic în comun cu Cuvântul lui Dumnezeu, care nu au nimic în comun cu cele sfinte, care nu au nimic în comun cu credința creștină ortodoxă, care nu au nimic în comun cu morala creștină, care „ nu se tem de Dumnezeu, nu-I dau Lui slavă și nu se închină Celui ce a făcut cerul și pământul ” care „ torturează și omoară pe toți câți nu se vor închina chipului fiarei ” ( Apocalipsa cap. 13, versetul 15 ; cap. 14, versetul 7 ).
  Acești bărboși, atei, masoni, securiști, călăi, torționari, tirani, vampiri, hoți, borfași, au transformat Sfânta Biserică într-un S.R.L. , considerând că este moșia și proprietatea lor, unde noi, Preoții de mir și Cinul monahal, suntem sclavi și servitori ai acestor tirani . ( … )
  Acești bărboși, atei, masoni, securiști, călăi, torționari, tirani, vampiri, hoți, borfași, ar trebui să știe că, noi preoţii şi cinul monahal, nu suntem sclavi pe moşia lor, iar Sfânta Biserică nu este o proprietate, o moşie a lor, ci, “ Sfânta Biserică este aşezământul Sfânt , întemeiat pe Sfânta Cruce prin Jertfa Sa, de Domnul nostru Iisus Hristos, pentru mântuirea credincioşilor “
  { Faptele Apostolilor cap. 20 , versetul 28 ; Efeseni 5, 23 ; şi 25 ; Coloseni 1 , 18 -20 ; Evrei 3 , 6 } – etc. . ( … )
  Acest borfaș și infractor, – Timofte Marian, este de o incultură crasă ( nu este capabil să spună babelor trei cuvinte, la slujbe în biserică ) și mereu a comis fapte penale, imorale și necanonice.
  Printre aceste fapte penale, imorale și necanonice, pe care le-a comis în decursul timpului și pentru care este cercetat penal și în prezent, acest infractor Timofte Marian, – care are o figură de tractorist bețiv și un caracter de barbar și borfaș, culorile cele mai vii ale acestor infracțiuni, sunt : Gestiune frauduloasă, art. 214, Tentativă de omor – art. 32-34 ; Tortura – art. 282 , pct. ( 2 ), art. 438, lit. e ), g , k, din N. Codul penal ; Abuzul în serviciu prin îngrădirea unor drepturi – art. 297 din N. Codul penal ; Furt – 228 ; Furt calificat – Art. 229 ; Fals material în înscrisuri oficiale – art. 320 ; Uzul de fals – 323 ; Favorizarea infractorului, art. 269 ; Deturnare de fonduri – art. 307 ; Delapidarea, art. 295 ; Obstrucţionarea justiţiei, art. 271 ; Neglijenţa în serviciu, art. 298, Neglijenţă în păstrarea informaţiilor – art. 305 ; Divularea secretului de serviciu , şi divulgarea secretului profesional art. 227 şi art. 304 şi art. 227 ; Nedenunţarea – art. 266, din Noul Codul penal ; Obţinerea ilegală de fonduri – art. 306 ; Încălcarea ordinei constituţionale – art. 397 ; Nerespectarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă – art. 350 ; SPĂLARE DE BANI NEGRI ; Plata salariului, art. 159 -169, din Codul muncii, etc. … , grave fapte penale, pe care lea comis acest infractor și pentru care, în prezent este cercetat și anchetat penal și, cu siguranță o să plătească ! ! ! ( … )
  Acum, singura noastră dorință, este să-l salvăm de la moarte pe acest infractor cu barbă, fiindcă, în orice moment poate să-i cadă clopotnița în cap, sau să se dărâme biserica pe el, unde slujește, deoarece, aceste lăcașe sfinte sunt într-o stare avansată de degradare, fiindcă acest borfaș a furat banii colectați, în vederea reparației capitale, a acestor lăcașe sfinte.
  ( Depunem alăturat câteva fotografii ) * .
  Cu scop infracțional și necanonic și, pentru a putea fura sume de bani cât mai mari, acest infractor Timofte Marian, – care are o figură de tractorist bețiv și un caracter de barbar și borfaș, a pus schelă din lemn de brad la clopotnița bisericii Sfântul Spiridon din Municipiul Iași, în urmă cu vreo 20 de ani și, pentru că această schelă din lemn de brad a putrezit, acest borfaș și infractor, cu barbă , a consolidat această schelă de la clopotniță, cu bare – țevi din fier , pentru a-și putea continua opera de furt și delapidare a banilor Poporului român .
  Preacucernici părinți, chiar dacă nu credeţi în El, este cu siguranţă un Dumnezeu, Care Va răsplăti fiecăruia după faptele lui ( Ioan 5, 29 ; Is. 26, 19 ) şi care Îşi Va revărsa mânia Sa, asupra necredincioşilor , asupra ateilor, asupra ereticilor şi asupra celor care săvârşesc fărădelegea ! ! ! ( Matei cap. 5, 6, 7 etc. ), mânie a lui Dumnezeu, care o să repartizeze pe necredincioşi şi pe cei care săvârşesc fărădelegea, pe „ fiii împărăţiei, care vor fi aruncaţi în întunericul cel mai din afară ; acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor ” ( Matei 8, 12 ;12, 13, 42 ; 21, 43 ; 22, 13 ; 24, 51 ; Iuda 1, 13 ; Înţel. 17, 21 etc . . ( … )
  Vă mulțumim, asigurându-vă de considerațiile noastre .

  DIRECTOR GENERAL ȘI REDACTOR ȘEF
  PREOT * JURIST – PETRICĂ FLORE

  *****************************************************
  Pentru mai multe relații teologice, canonici, dogmatice și juridice, ne puteți contacta la nr. de telefon – 0744421602 . Cu smerenie și cu profund respect
  Preot * Jurist – Petrică Florea

  BUNUL ȘI MILOSTIVUL DUMNEZEU, SĂ NE AJUTE, SĂ NE BINECUVINTEZE ȘI SĂ NE CĂLĂUZEASCĂ PAȘII CĂTRE MÂNTUIREA SUFLETELOR NOASTRE ȘI CĂTRE FERICIREA CEA VEȘNICĂ ! ! ! AMIN ȘI MILOSTIVULUI DUMNEZEU SLAVĂ . **********
  Astăzi 16.01.2017 – orele 04 : 30 Pe curând !
  *****************************************************

  • El, am pretenții la tine, ai văzut tu rușine la danutz &co?! Doar i-ai văzut după năravurile lor, și mai ales ce jocuri fac

 17. catalin

  UNDE scrie ca apostatii mai sunt mitropoliti, patriarhi?
  Scrie doar ca la un viitor sinod, daca nu se pocaiesc, vor fi judecati. cica teofan ar fi zis ca peste 10 ani va fi alt sinod.

  Ei sunt cazuti DEJA din treapta, lucru confirmat si de faptul ca la un viitor sinod, si doar daca se pocaiesc, ei trebuie REPRIMITI IN BISERICA prin Mirungere (asa scrie in Molitfelnicele vechi).
  DECI, acum ei sunt PICATI din Biserica.

  Asa ca, oricate scrisori ati face, va adresati unor fosti.

 18. Anarema ereticilor!

  Unde scrie ca sunt fosti?de unde wcoti chestiile astea?este parerea ta.

 19. Ierarii ortodocsi sunt cu adevarat astfel ori deloc.

  In protopopiatele in care eu si colegii mei ne desfasuram activitatile sau ne avem bisericile de suflet cei mai multi preoti nu se sinchisesc in fapt de asa zis caterisirile lor. Relatiile cu enoriasii sunt permanente si neformale, legaturile sunt puternice si se bazeaza pe sprijin reciproc la momente trecute si prezente.

  Preotii ortodocsi si credinciosii cu familiile acestora au cladit pe locuri aparte Biserica vazuta cat si cea nevazuta iar piatra din capul unghiului este Hristos.
  In toate situatiile preotul, familia sa si credinciosii au muncit si muncesc concret pentru a cladi ori intretine bisericile.

  Conslujirea si participarea la Sf Liturghie este cea care ofera unitate si forta, vitalitate comunitatii parohiale.

  Daca au indraznit sa apeleze la caterisire in putine locuri izolate or cu o comunitate romaneasca foarte restransa, mai ales in sate ori orase au de-a face direct cu cei ce tin biserica prin rugaciunile, activitatile si sustinerea lor materiala.
  Cei din autoritatile locale merg ei insisi la aceste biserici si au in familii preoti.

 20. Vedeti cati au sarit contra ereziei ecumenismului? Vedeti cam cati slujitori si mireni au imbratisat aceasta cadere si erezie? Asa o sa fie si cu pecetluirea oamenilor, asa vor imbratisa slujitorii si mirenii momentul transumanismului ca ae sa vie curand… Cyborgi vor, cyborgi vor ajunge! Bine spunea parintele ala grec: PREOTIMEA IL VA AJUTA PE ANTIHRIST…

  • Augustin, vizavi de semnul fiarei, ai modelul cardului ,,de sănătate” care marea majoritate l-au înșfăcat cu ambele mâini, ma tem că așa va fi și în momentul acela

   • Cipul meu RFID e joacă de copii față de viitorul apropiat. În câțiva ani vom purta conversații pe internet sau la telefon cu roboți fără să știm exact dacă discutăm cu un om real sau un calculator. Tehnologia ne-a făcut viețile mai bune și mai ușoare ca niciodată dar tehnologia fără bun simț este o unealtă fără utilitate și poate deveni ușor și o armă. Depinde numai de noi să ne păstrăm umanitatea. Suntem umani când învățăm, când respectăm și arătăm toleranță pentru cei diferiți exact așa cum cerem și pentru noi înșine. (George Buhnici)

    http://buhnici.ro/despre-cipul-din-mana-mea/

 21. pop

  Doamne ajuta fratilor!
  Va scriu si eu citeva consideratii, precizind de la inceput ca sunt de 20 de ani in Italia si am constatat in acesti ani cum se degradeaza marturia si persoana unora dintre ierarhi care drept sa spunem unii dintre ei, studi serioase nu prea au, in afara de facultatea facuta… asa cum a fost facuta…
  ceea ce este ingrijorator e faptul ca acesti ierarhi se erijeaza in postura de mari teologi: atoate cunoscatori…cu un profund si solid sentiment al infailibilitatii functiei lor si persoanei proprii…cu conceptia ferma si de neinlaturat ca toata turma trebuie sa le asculte balivernele teologice din moment ce acestea ies din gurile lor…si mai grav este faptul ca domniile lor NU INTREABA, NU INTERPELEAZA, NU SE SFATUIESC NICIODATA CU NIMENI….. SI MAI ALES CU TURMA BISERICII!! adica preoti, diaconi si credinciosi
  VEDETI BISERICA ORTODOXA ARE UN HANDICAP IN PRIVINTA ACEASTA: CINE II CONTROLEAZA PE ACESTIA? nimeni nu ii ia la raspundere pt toata tulburarea si scandalul rusinos care l-au introdus in sf. biserica a Domnului Hristos (nu e a lor!!)
  apoi si mai grav de atit este ca daca li se atarge atentia din partea credinciosilor printr-o scrisoare adresata lor, -pe fondul unor temeri firesti si nelamurite pe care ei sunt datori sa clarifice pt buna stare si vietuire a poporului lui Dumnezeu- ei devin NEPASATORI, INDOLENTI, OBRAZNICI CHIAR RIZINDU-LE IN FATA.
  Pe linga aceasta vreau sa precizez ca domnii acestia nu au nici cea mai mica pregatire in cinpul teologiei ecumenice: nu studii…nu examene,,, nu practica…nimic! doar idei si pareri izvorite dintr-o minte imbatata cu adularea proprie.
  De 20 de ani studiez teologia ecumenica si am ramas marturisitor al unei ortodoxii nealterate si drepte, marturie mostenita de la sfintii parinti…dar aberatii, baliverne si porcarii teologice rostite de acesti ierarhi nu am mai auzit nici macar la simplii credinciosi care nu cunosc pe Dumnezeu cum ar trebui!
  Pe linga aceeste mai mentionez si prezenta domniilorl or la adunari de SECTARI-ERETICI DECLARATI – acolo unde au facut marturisiri eretice si apostate pingarind adevarul evangheliei si marturia adevaratei biserii ortodoxe cu atita nonsalanta!
  Insa sa luam aminte: acolo unde este euharistia este si Hristos si biserica Sa. Orice parohie ortodoxa care are marturia adevarata a credintei si traieste sf. liturghie este biserica intreaga. asa ca trairea si adevarul evangheliei tine de acestea care nu se vor altera in poporul lui dumnezeu din cauza unor ierarhi eretici, pe care biserica ii va repudia pina la urma….speram ca va fi cit mai repede!

  • Ii va repudia, rejecta unde? In Patagonia? Si, care ierarhi eretici? In Romania si diaspora avem vreun ierarh bor neeretic? Dar Ortodoxia cati are la ora asta in lume? Nu 960 ? Cati sunt neeretici? Doi, trei, cinci, zece? Eu nu prea aud de mai multi…

 22. cata

  V-ati intrebat vreodata ce inseamna CUVANTUL? Pr. Bartolomeu Anania afirma ca, la un moment dat, Cuvantul devine cuvinte si Teologia devine filologie.

  De ce oare?

 23. Coprie

  Fluturaș sinod creta!
  http://docdro.id/SGd1hIM

 24. Avem cunoştinţă de faptul că există părinţi, teologi, monahi şi maici care nu au întrerupt încă pomenirea, dar fac o lucrare de luminare a poporului prin scrieri, prin mărturisire publică, prin siteuri, prin cărţi şi prin alte mijloace, iar cine îi judecă pe aceştia şi cad în extreme vor cădea şi din Biserică.

  https://sinod-creta.ortodoxinfo.ro/important-toti-parintii-nepomenitori-din-romania-sunt-sustinuti-direct-de-parintii-aghioriti-in-frunte-cu-parintele-iulian-de-la-schitul-prodromu/

 25. Si eu am cunostinta de faptul ca Ortodoxia este impuscata cu mai multe gloante:
  – cei ce nu au incetat pomenirea ereticilor
  – cei ce sunt cu levitatorul-Boca
  – cei ce sunt cu zburatorul-Dorobantu
  – cei ce spun ca ecumenismul nu e erezie
  – cei ce spun ca cmb nu e fabrica de erezii
  – cei ce spun ca Creta n-a fost cuib de eretici
  – cei spun ca antiecumenistii sunt schizmatici-stilisti
  – cei ce spun ca vechiul calendar patristic nu e bun
  – cei ce spun ca putem sa ne unim cu papa, dar sa nu facem copii cu el
  – cei ce spun ca toate credintele lumii vorbesc despre acelasi dumnezeu
  -cei ce sunt pe ‘vechi’ si care socotesc ca cei de ‘nou’ nu sunt botezati si hirotoniti

  Avem cunostinta si de faptul ca unii ortodocsi vor sa se treaca la penticostali (pocaiti) si tocmai de acolo sa apere Ortodoxia. Ca, de, Ortodoxia poate fi aparata mult mai bine din interiorul unei erezii…

  Mai avem cunostiinta ca sansa romanilor ortodocsi de a se opune ereziei a expirat in vara lui 2016, cu marea extensie din toamna aceluiasi an in care sinodul apostat bor a reconfirmat hotararile cmb de 55 de ani si hotararile finale pecetluite de la Creta.

  Mai avem cunostinta ca romanii din Romania (pe vechi) si romanii din Moldova (pe vechi) socotesc romanii ‘pe nou’ nebotezati si nehirotoniti inca din 1924.

  Mai avem cunostinta ca unii romani vor sa intoarca din erezia ecumenismului nu numai pe ierarhi, ci si pe Lucifer din a sa prostie.

  Mai avem cunostinta ca parinti atoniti spun lucruri antinomice, gen:

  – ecumenismul este erezie dar erezia nu a patruns in Ortodoxie
  – la Creta a fost ecumenism dar Creta nu a atins Ortodoxia
  – ecumenistii sunt eretici dar slujitorii ecumenisti inca nu sunt atinsi de erezie
  – nu esti eretic ecumenist daca nu stii ca esti eretic ecumenist
  – ecumenistii sunt eretici dar slujbele lor sunt valide doar pentru ca nu i-a blestemat Sfantul Grigorie Palama in persoana
  – ecumenismul este erezie dar nu credem ca acesta a ajuns la Osul Ortodoxiei, chiar daca sunt 114 ani de ecumenism, 55 de ani de cmb si evenimetul Creta
  – baba Leana chiar daca e eretica, trebuie exonerata pentru ca e batrana
  – din toti ierarhii neecumenisti niciunul nu a facut vreun sinod in eparhia sa (contra ecumenismului) pentru ca e prea ocupat
  – daca vreun ierarh neecumensit a zis public ca ecumenistii sunt lepadati si eretici, nu se pune (pentru ca e o singura voce)
  – daca vreun slujitor a citit anatemele contra tuturor ereticilor si ereziilor, nu se pune pentru ca Duminica Ortodoxiei nu a venit inca anul acesta
  – daca vreun sinod local a dat anatemei ecumenismul inainte de vara lui 2016 nu se pune, pentru ca nu a fost un sinod grandomano-grecesco-atonit

  etc.

 26. exigu

  Parinte Mihai,
  Va felicit pentru modul de redactare al petitiei. Coerenta , de bun simt si cu multa acurateta. Problemele sesizate de sfintia voastra in special cele referitoare la disciplina si morala care ar trebui sa existe in Biserica sint reale. Multi gindim ca sfintia voastra insa nu avem curajul s-o spunem . Este adevarat ca invatamintul teologic este mult sub nivelul a ceea ce ar trebui sa fie. Teologi cu miile, preoti fara numar ca la manele, iar consecintele incep sa se vada- descresterea in sondaje a BOR. Cine este responsanbil de aceasta situatie? Episcopatul, care este virful de lance al Bisericii si care patroneaza aceasta situatie. Sa nu ne surpinda ca odata cu terminate catedralele, acestea vor deveni obiecte de muzeu ( mai putin locuri sacre) sau locasuri care vor gazdui diferite activitati sau manifestari nu numai culturale, cum se intimpla in Occident. Eu am convingerea ca autoritatea sinodala BOR nu va fi indiferenta la scrisorile deschise ale sfintiei voastre si ca va reflecta asupra lor , delatfel sfintia voastra nu trageti decit un semnal.

  • Mda, bor ‘nu va fi indiferenta la scrisorile deschise’, ci va fi FOARTE INDIFERENTA. Varful de lance, episcopul, este tocmai cel ce a relativizat Preotia, Parohia, Duhovnicul, Ortodoxia din Parohii… Episcopul a hirotonit 10 popi pe o bisericuta, 100 de popi intr-un orasel, mii de onorifici (fara parohie) pe care-i tine pe post de cantareti, paraclisieri, clopotari si gropari. Nu credeti asa ceva? Eu va spun din ceea ce am vazut cu ochii mei! Tot episcopul este cel ce ii invata pe preoti sa fie fatarnici, golani, proxeneti, tir-isti, taximetristi, juristi, cantareti, reci si functionari fara Dumnezeu, derbedei care nu predica dupa slujbe, derbedei care nu predica adevarul dupa slujbe, oameni vii dar morti, partasi la conferintele securisto-seci ale episcopului etc. Ortodoxeala la ora asta este ceea ce se cuvine sa fie: ceva mai imbacsit decat papismul insusi, decat Roma paganeasca! Si daca nu ati citit GROPARII ORTODOXIEI, va invit acum sa cititi o capodopera teologico-literara, prin care sa vedeti si dvs cum si de unde o sa sara neindiferenta bor:

   http://gropariiortodoxiei.webs.com/

 27. Tschus

  Exegu Mihai Valica o scalda …stie teorie dar nu are taria sa marturiseasca…degeaba latra la ceata.cu preotii de genul asta ..destepti ..cu doctorate nu vom putea apara biserica decat daca ei marturisesc prin fapte..nu prin latrat.

 28. Adrian

  Cu totii raspundem pentru ratacirile din Biserica si din societate- ori ca nu am actionat la timp, ori ca nu ne am rugat cu duh de pocainta, cu totii purtam vina caderii celuilalt, chiar daca, intr un anumit fel, el singur se exclude din Trupul lui Hristos. Atunci cand vom reusi sa intoarcem degetul spre noi, atunci vom reusi sa facem Ortodoxie curata si sa curatim invataura Bisericii de zgura ratacirilor. Deci nu zic sa taci, caci este ateism, dar vezi in ce duh marturisesti, caci daca nu stii sa intorci degetul spre tine, te pozitionezi tot in afara Ortodoxiei, care este traire. Astazi asistam la cea mai grea incercare abatuta asupra Bisericii Ortodoxe, pentru ca nici in primele veacuri ale crestinismului nu exista atata viclesug si atata eroare de a putea suci mintile oamenilor ca acum. Acum sunt parca sustinuti si platiti chiar din cadrul – cu parere de rau spun aceasta – chiar din cadrul Biserici noastre. Dar asa cum au fost 12 Apostoli si unul s a pierdut, asa si in Biserica noastra, sunt astfel de elemente platite foarte bine si introduse pentru a deforma adevarul Ortodox. In Biserica noastra, de a lungul istoriei, lucrurile acestea s au tot petrecut, rataciti si apostati au tot fost, incercari cu interesul de a lovi Biserica Ortodoxa si care continua si azi sub forme diferite. Parintele Iustin Parvu. Vesnica sa i fie pomenirea.

Lasă un răspuns

Susținut de Asociația Sfinții Mărturisitori din Închisori – Bucovina.

%d blogeri au apreciat: