SINODUL TÂLHĂRESC

"Sinodul pan-ortodox" din Creta 16-27 iunie 2016

Întâi pomenește, Doamne, toată episcopia ortodocșilor, pe care dăruiește-o sfintelor Tale biserici întreagă, cinstită, sănătoasă, îndelungată în zile și drept învățând cuvântul adevărului Tău

Prigoana, Sfinți

Iconomia şi acrivia în relaţiile cu ereticii în învăţătura Sf. Teodor Studitul

Sf. Teodor Studitul ne-a lăsat o operă deosebit de folositoare mai ales pentru timpul nostru, când apar noi şi noi răstălmăciri şi interpretări personale ale modului în care trebuie dusă lupta împotriva eresului ecumenist. Fiind implicat mai întâi în controversa micheiană (sinodul preacurvar), iar mai apoi în lupta cu iconoclasmul, Sf. Teodor a scris o mulţime de scrisori către clerici, mireni şi monahi, în care descrie cu exemple concrete atitudinea pe care creştinii ortodocşi ar trebui să o aibă faţă de eretici şi faţă de cei ce sunt în comuniune cu aceştia.

Remarcăm că Sf. Teodor Studitul (†826) a întrerupt comuniunea cu arhiereii eretici într-o perioadă în care încă nu exista un canon 15 al Sinodului I-II (emis abia în 861), de aceea practica întreruperii comuniunii trebuie privită mai larg decât acest canon, care nu epuizează subiectul şi nici nu avea scopul de a-l epuiza.

De asemenea e foarte important să atragem atenţia că ereticii despre care vorbeşte Sf. Teodor în epistolele sale nu fusese condamnaţi de vreun sinod ortodox la acea vreme. Spunem asta în contextul în care astăzi circulă pe larg o învăţătură periculoasă, conform căreia ereticii necondamnaţi ar fi ierarhi canonici atâta timp cât nu sunt condamnaţi de un sinod ortodox, iar comuniunea cu aceştia nu ar primejdui mântuirea noastră.

Vă invităm să urmăriţi o selecţie de fragmente din scrisorile Sf. Teodor Studitul cu privire la subiectele de mare actualitate în ceea ce priveşte lupta împotriva ecumenismului, pentru a cunoaşte adevărata atitudine patristică pe care ar trebui să o avem.

Nu trebuie pomeniţi minciuno-învăţătorii care au participat la sinodul eretic şi cei de un cuget cu acesta

„Dar când necurăţia ereticească s-a arătat deschis în timpul soborului, se cuvine şi precauţiei tale, împreună cu toţi ortodocşii, să vorbeşti cu îndrăzneală, neavând comuniune cu minciuno-învăţătorii şi nepomenind pe nimeni din cei ce au participat la sinodul preacurvar sau pe cei de un cuget cu el.” [Epistola 39. Către egumenul Teofil]

Împărtăşirea cu ereticii din iconomie este lepădare de adevăr

„În îndreptăţirea pe care a scris-o Maximin şi pe care însuşi Atanasie a citit-o, Maximin spune că el se împărtăşea, dar nu avea comuniune, şi că asta e o iconomie ce nu conţine lepădare de adevăr, chiar dacă acesta nu este respectat întocmai. […] Ah, cât de dreaptă este nedumerirea sfinţintului nostru arhiereu şi a întregii mulţimi de mărturisitori! Dacă asta nu este comuniune şi lepădare, atunci ce folos este din osteneala şi nevoinţa lor, vărsarea de sânge şi suferinţele lor? Pentru ce el însuşi e caterisit? Pentru ce părăseşte mănăstirea? Pentru ce este îndepărtat de la săvârşirea celor sfinte? Ah, voi spune iarăşi, dumnezeiască nedumerire! „Ţinând nedreptatea drept adevăr” (Rom 1:18) el crede că şi părinţii procedau ca şi dânsul.” [Epistola 25(213). Către egumenul Nichita]

Episcopii eretici sunt pseudo-episcopi

„Ce creştin a auzit vreodată de nebuneştile şi nelegiuitele fapte ce au fost săvârşite de necinstiţii preacurvari, care numai se numesc episcopi, iar de fapt sunt pângăritori desăvârşiţi după judecata apostolilor şi a părinţilor, chiar dacă să nu luăm în seamă eresul? […] Două sute şaizeci şi şase de lovituri şi apoi, aşteptând puţin, încă patru sute de lovituri cu biciul pe spate… Asta a făcut nobilul arhiepiscop, iar mai bine zis minciuno-episcopul de Tesalonic.” [Epistola 51. Către fiul Naucratie]

Ereticii se despart pe ei înşişi de trupul lui Hristos

„Nu a lăsat Domnul până în sfârşit Biserica Sa, ci a arătat că ea are în sine putere, făcându-i pe fraţii noştri din apus să dea pe faţă nebunia celor de aici şi să-i lumineze pe cei ce luptă în întunericul ereziei. Şi totuşi aceşti îndărătnici s-au ferit de a-şi deschide ochii inimii. Mărturisesc înaintea lui Dumnezeu şi a oamenilor: ei s-au despărţit pe sine de trupul lui Hristos, de tronul preaînalt, pe care Hristos a aşezat cheile credinţei, pe care, după făgăduinţa Celui nemincinos, nu au biruit-o şi nu o vor birui până în sfârşitul veacului porţile iadului, adică gura ereticilor (Mt. 16:18).” [Epistola 63(122). Către fiul Naucratie]

Cel ce pomeneşte pe ereziarh nu poate fi ortodox

„Tu îmi spui că te temi să-i spui preotului tău să nu mai pomenească pe ereziarh. Ce să-ţi răspund la asta? Eu nu-l îndreptăţesc: dacă comuniunea prin simpla pomenire pricinuieşte necurăţie, atunci cel ce pomeneşte pe ereziarh nu poate fi ortodox.” [Epistola 58. Către soţia unui spătar numită Mahara]

Ereticii îi prigoneau pe ortodocşi pentru a fi pomeniţi ca episcopi

„Şi pentru ce a fost această schingiuire? Pentru a-l sili pe ascetul lui Hristos să-l pomenească pe el ca episcop.” [Epistola 51. Către fiul Naucratie]

Călugării care le dau mirenilor exemplu de comuniune cu ereticii vor purta răspundere pentru pierzania acestora

„Sarcina monahului este să nu admită nici cea mai mică inovaţie în Evanghelie, astfel încât în caz contrar, dându-le mirenilor exemplu de erezie şi comuniune cu ereticii, să nu poarte responsabilitatea pentru pierzania lor.” [Epistola 39. Către egumenul Teofil]

Relaţia cu preoţii ortodocşi ce din frică pomenesc episcopi eretici

„Despre preotul ortodox, care de frica prigoanei îl pomeneşte pe episcopul eretic, ţi-am mai răspuns anterior şi voi spune iarăşi: dacă el nu slujeşte împreună cu ereticul şi nu are comuniune cu astfel de oameni, atunci trebuie primit în obşte la psalmodiere, la binecuvântarea bucatelor, şi acestea din iconomie, dar nu şi la Dumnezeiasca Împărtăşanie.” [Epistola 40. Către fiul Naucratie]

Hirotoniile episcopului aflat în comuniune cu ereticii devin valabile abia dacă el se leapădă de această comuniune

„Preotului şi egumenului le-ai răspuns bine că sunt înstrăinaţi de preoţie cei ce acum sunt hirotoniţi de episcopul ce s-a dovedit a fi eretic, chiar dacă acesta spune că sinodul a fost rău şi noi am pierit. Căci de ce el, recunoscând asta, nu fuge de pierzanie, ferindu-se de erezie, pentru a fi episcop al lui Dumnezeu? Atunci şi hirotoniile sale vor fi primite îndată. Sau de ce, în timp ce domneşte erezia, egumenul a trimis fraţii la hirotonie ereticească?

Aşadar, dacă cel ce a hirotonit s-ar îndrepta, li s-ar îngădui lor îndată să săvârşească cele sfinte; dar întrucât el se află în erezie, pomenind pe eretic, atunci chiar dacă ar şi spune că are un cuget sănătos, nu se poate ca cei hirotoniţi de el să fie adevăraţi slujitori ai Domnului.” [Epistola 40. Către fiul Naucratie]

Comuniunea cu erezia este vătămătoare de suflet

„Comuniunea cu ereticii nu este pâine comună, ci otravă, care nu vatămă trupul, ci înnegreşte şi întunecă sufletul.” [Epistola 24(83). Către fiul Ignatie]

„Să intri singur în comuniune cu ereticii este o lucrare de bună voie, iar dacă cineva a făcut asta din frică –aceasta fiind întrebarea ta – nici în acest caz el nu poate avea îndreptăţire. Căci spus este: „Nu vă temeţi de cei ce ucid trupul” (Mt. 10:28), ci temeţi-vă de Dumnezeu, Care poate şi trupul, şi sufletul să-l arunce în gheena focului veşnic. Aţi auzit? Cu adevărat întreaga lume nu este vrednică de un suflet care se păzeşte pe sine a nu fi părtaş nici la comuniunea eretică, nici la toată răutatea.” [Epistola 32(91). Către fiul Taleleu]

„Mulţumim lui Dumnezeu că şi voi, sfinţilor părinţi, aţi rămas neclintiţi în furtuna ereziei iconoclaste, nefiind atraşi de comuniunea vătămătoare de suflet cu ea, ci alergând aţi căpătat preafericita cunună a prigoanei, care cu adevărat este vrednică de virtutea voastră şi a învederat nevoinţele ascetice pe care le-aţi săvârşit în trecut.” [Epistola 70(258). Către monahii Avolie şi Ioan]

„Unii au suferit un naufragiu deplin în ale credinţei; alţii, chiar dacă nu s-au dus la fund prin cuget, totuşi pier prin comuniunea cu erezia.” [Epistola 15(74). Către Patriarhul Ierusalimului]

Comuniunea cu erezia este despărţire de Hristos

„În aceste condiţii oricine se împărtăşeşte sau participă la pâinea veninoasă, oare nu este un lepădat de Hristos, un apostat, un necurat, dacă nu se va întoarce prin pocăinţă?” [Epistola 25(213). Către egumenul Nichita]

„Vă rog, păziţi-vă pe voi înşivă de erezia pierzătoare de suflet, comuniunea cu care este despărţire de Hristos.” [Epistola 60(119). Către fecioare]

„Această erezie trebuie evitată sub orice chip, întrucât comuniunea cu ea ne desparte de Hristos.” [Epistola 161(349). Către monahii]

„Eu am auzit că tu, iubite frate, nu i-ai lăsat pe cei ce au trădat credinţa să te atragă în comuniunea cu ereticii şi astfel l-a proslăvit pe Dumnezeu. Depărtându-te de comuniunea care desparte de Dumnezeu, cu toate că ereticii erau în demnitatea de învăţători, tu te-ai ascuns, trăind împreună cu lucrătorii în munţi şi peşteri, preferând mai bine să suferi chinuri şi necazuri, decât să renunţi la viaţa veşnică pentru plăcere vremelnică, şi acum ai drept povăţuitor şi învăţător pe Hristos Dumnezeul nostru, pentru Care şi suferim.” [Epistola 219(407). Către monahul Arcadie]

„Şi să te păzească Domnul până la sfârşit nebiruită, în afara comuniunii cu ereticii care desparte de Dumnezeu, fiind tu întru toate slăvită şi înţeleaptă.” [Epistola 224(412). Către o altă patricie]

„Eu i-am adus lui Dumnezeu o mare mulţumire pentru faptul că mirenii, în rând cu monahii, se străduie să fie bineplăcuţi Domnului, ferindu-se de bezna ereziei. Într-adevăr, frate, aceasta e beznă şi cursă a diavolului. Pe cel ce nimereşte în această cursă, comuniunea cu ereticii îl desparte de Hristos şi îl alungă departe de turma Domnului.” [Epistola 245(433). Curatorului Constantin]

„În aceste zile, când nu doar femeile de felul tău şi cele tunse în monahism, ci aproape toţi monahii şi egumenii Bizanţului sunt ademeniţi, tu cu puţini alţii ai preferat să suferi pentru Hristos, dar să nu intri în comuniune cu ereticii, care desparte de Hristos. Căci oricine intră într-o astfel de comuniune, se desparte de Hristos, asemenea lui Iuda, şi devine împreună părtaş cu cei ce L-au dat pe Hristos la răstignire.” [Epistola 256(444). Către egumenă]

Împărtăşania ereticilor înstrăinează de Dumnezeu

„Dar dacă el iarăşi se fereşte de Euharistie pe motiv de erezie, aşa e corect. Căci împărtăşania unui eretic sau a unui vădit osândit pentru viaţa sa te înstrăinează de Dumnezeu şi te dă în mâinile diavolului.” [Epistola 58. Către Spataria, numită Mahara]

Pâinea ereticilor nu este trupul lui Hristos. Cine poate fi inclus în pomelnice.

„Dacă cel ce a avut mai înainte comuniune cu erezia din frică omenească se va pocăi în pragul morţii, primind, spre exemplu, o epitimie din partea cuiva şi, în acest fel, va intra în comuniune cu ortodocşii şi va muri în această stare, atunci e firesc să-l aşezi în pomelnicele ortodocşilor, căci Bunul Dumnezeul nostru, după marea sa iubire de oameni, îl primeşte pe cel ce se pocăieşte chiar şi în ceasul cel mai de pe urmă şi aşa îl judecă. De aceea, dacă aşa a fost, atunci nu se interzice a se săvârşi Liturghie pentru el înaintea lui Dumnezeu. Dar dacă nu a fost nimic de acest fel, ci, aflându-se în comuniune cu erezia, el nu a reuşit să se împărtăşească cu Trupul şi Sângele Domnului – întrucât pâinea ereticilor nu este trupul lui Hristos – atunci nu putem îndrăzni a-l pomeni la Liturghie. Căci cele dumnezeieşti nu pot fi luate în glumă şi cel ce se roagă pentru acesta să nu audă: „Cereţi şi nu primiţi, pentru că cereţi rău, ca voi să risipiţi în plăceri” (Iac. 4:3).” [Epistola 69(257). Către fiul Dorotei]

Graniţele canonice pe timp de erezie nu sunt ca pe timp de pace

„Întrebare: Despre presbiterii hirotoniţi fără înştiinţare la Roma, Neapol şi Longobardia şi eliberaţi: putem să-i primim pe aceştia şi să avem comuniune cu ei, să luăm masa împreună şi să ne rugăm împreună?

Răspuns: Pe timp de erezie, după trebuinţă, nu este totul neapărat conform regulilor stabilite pe timp de pace. Astfel vedem că au procedat şi preafericitul Atanasie şi sfântul Eusebiu, care ambii săvârşeau hirotonii asupra persoanelor din afara regiunii lor. Şi acum vedem că acelaşi lucru se săvârşeşte şi în vremea ereziei actuale.” [Epistola 87(275). Către monahul Metodie]

În ce caz ne putem împărtăşi la un episcop ortodox ce nu a întrerupt comuniunea cu ereticii*

„Dacă episcopul nu s-a aflat la sinodul preacurvar și îl numește adunătură mincinoasă, dar îl pomenește pe mitropolitul său care s-a aflat în acel sinod, dacă se cuvine deci să avem comuniune cu un preot al unui astfel de episcop ortodox? La aceasta am răspuns şi în altă scrisoare, către Evodie, că se cuvine, din iconomie, numai dacă el nu a slujit împreună cu ereticii. Căci când episcopul ce se pomeneşte este ortodox, nimic nu înseamnă dacă el pomeneşte din frică pe mitropolitului său eretic.” [Epistola 49. Către fiul Naucratie]

Epistole selectate de pe: Преподобный Феодор Студит. Послания.
Traducere: lumea-ortodoxă.ro

sursa: http://lumea-ortodoxa.ro/iconomia-si-acrivia-relatiile-cu-ereticii-invatatura-sf-teodor-studitul/

 1. Pai mă tot uit că tot ei apostati exact că în zicala aceea cine zice ăla e, că cei ce au întrerupt pomenirea sunt schismatici, deci nu se uita la ei că ei deja au căzut în schisma si nu de ieri sau de azi ci de multa vreme, adică și-au făcut ,,reguli” și ,,orinduielii” după bunul plac

 2. Și apropo de SF Părinții, i-am zis unui ,,paroh” din București mai exact din parohia SF Ambrozie apărătorii patriei 2 din sectorul 4 despre ereziile in care acesta se scalda, ei bine acesta mă amenințat că mă dă pe mîna poliției, numele lui este Mircea uța și să vedeți și c.v-ul lui căci după părere a mea danutz &co sunt mici copii pe lîngă acesta

 3. BALTAG LICĂ

  Cum ați putea gândi că veți putea să vă înțelegeți cu dracul? Oricum e bine că ați încercat, căci Sfinții Părinți ne spun că dacă nici după a doua încercare făcută nu vom găsi înțelegere, atunci să nu mai intrăm în comuniune cu ei pentru niciun motiv. Și aveți grijă, căci din acest moment trebuie să intre în acțiune ascultarea noastră de sfatul Sfinților Părinți. Adică continuarea intrării în legătură cu ereticii după a doua tentativă nereușită, ne scoate pe noi din smerenie, căci a trece peste învățătura Sfinților Părinți înseamnă a le contesta decizia lor, decizie pe care și-au asumat-o. Deci, după a doua tentativă nereușită, să ne vedem de drum fără să privim înapoi .
  Doamne ajută !

 4. BALTAG LICĂ

  Să nuanțez. Dracul nu are stăpânire de la început asupra omului, adică omul se mai poate întoarce de la calea lui greșită. Când am spus că nu te poți înțelege cu dracul, am forțat un pic comentariul, și de aceea am și revenit. Chiar dacă omul din fața noastră ne răspunde drăcește, precum în cazul relatat aici de Mihai, șansele lui de a reveni la dreapta credință nu sunt nule. Adică vreau să spun că de vom primi astfel de răspunsuri, precum a primit Mihai, să știm că diavolul ne-a răspuns atunci, și nu omul. Și cum cu diavolul nu se poate înțelege niciun om, atunci e bine să nu ne angajăm în discuții laborioase. Acesta a fost sensul primei fraze din comentariul anterior. Deci încercarea de a-i întoarce pe toți la dreapta credință trebuie să existe, dar să vină doar de la cei care sunt destul de bine înduhovniciți. Altfel există șansa să fie chiar ei victimele ecumeniștilor. Atenție mare deci când vorbiți cu cei de alt duh decât Cel al lui Hristos ! Doamne ajută !

 5. Ioana

  multumesc pentru raspunsuri, frate el, le-am transmis mai departe 🙂

  Sfântul Grigorie Palama şi delimitarea Ortodoxiei de erezie
  https://www.pemptousia.ro/2012/12/sfantul-grigorie-palama-si-delimitarea-ortodoxiei-de-erezie/

  Ereziile mai vechi au atacat mântuirea la primul nivel, adică în ceea ce privește oferirea ei omului de către Dumnezeu. Dacă Hristos nu ar fi fost om adevărat, adică dacă nu ar fi avut trup omenesc real, ci aparent, așa cum susțineau ereticii mai vechi, așa numiții Doceți, care au fost combătuți în mod special de către Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, sau dacă Hristos a fost numai om, așa cum predicau Arianiștii, sau numai Dumnezeu, așa cum învățau Monofiziții, sau dacă a fost și Dumnezeu și om, dar ca două firi separate, care nu au fost unite într-o singură persoană, așa cum susțineau Nestorienii, sau dacă a fost Dumnezeu perfect, nu însă și om perfect, așa cum spuneau Apolinariștii, atunci nu ar fi fost posibilă înfăptuirea lucrării mântuirii în toată plinătatea ei.

  Varlaam era ortodox și accepta toate dogmele Bisericii formulate de cele șapte Sinoade Ecumenice. Prin urmare, nu avea concepții eretice în ceea ce privește primul din cele două nivele amintite mai sus, ci în ceea ce privește al doilea, adică la nivelul modului în care omul își poate însuși mântuirea oferită lui de către Dumnezeu. Nu susținea Varlaam că Hristos sau Sfântul Duh sunt creați, așa cum proclamau Arianiștii și Pnevmatomahii, ci faptul că energia lui Dumnezeu, adică harul prin care este mântuit omul, este creat. Aceasta înseamnă că omul nu intră în legătură directă și personală cu Dumnezeu și nu se unește cu El, ci cu ceva creat. Această afirmație nu reprezintă – în ceea ce privește mântuirea omului – ceva diferit față de ceea ce predicau Arianiștii și Pnevmatomahii.

  Cealaltă remarcă are de-a face, așa cum am menționat mai devreme, cu învățătura sa. Sfântul Grigorie, ca «predicator al harului», a accentuat faptul că energia sau harul lui Dumnezeu, prin care se mântuiește omul, nu este creată. Așadar Dumnezeul nu îl mântuiește pe om prin intermediul unui element creat, care mijlocește între El și om, ci vine El Însuși în legătură directă și personală cu omul, pentru a se uni cu el. De aceea, și omul este dator să se apropie de Dumnezeu în mod direct și personal. Rugăciunea, care s-a aflat în centrul disputei sale cu Varlaam, nu este o simplă amintire a lui Dumnezeu sau o simplă mișcare a minții umane către Dumnezeu, așa cum susținea Varlaam, ci împărtășire și unire personală cu Acesta, comuniune care culminează în cadrul Sfintei Împărtășanii.

  Harul lui Dumnezeu este necreat vine direct de la Dumnezeu, nu prin conlucrarea omului cu Dumneu. CAT ESTE IN DUMNEZEU CINEVA VA AVEA HAR. Cei care se dau singuri EREZIEI si diavolului nu mai au har.

  Ii spun si lui Theodor L. sa urmareasca articolele si comentariile de pe aici. 🙂

 6. Am incercat frate Lică, sa Deie Domnul să-și vină în fire, i-am postat și argumente vizavii de erezia in care se scaldă, evident mi-a răspuns cu ostilitate

 7. Iată replica dumnealui, citez: [email protected] a scris
  Daca mai scrieți o data, va denunț la poliție. Nu este pt prima dată când vă băgați în seamă. Să va intre bine in cap!

  • marinela

   Mai,dar bogata biografie de ecumenist sadea are mister Uta,ce mai ,unul din aia fruntasi,asa ca ce sa ne mai miram,Mihai, de atitudinea lui neortodoxa vis-a-vis de abordarea ta in legatura cu ecumenismul…l-ai lovit in ce-l doare mai tare !

  • În prostia mea am crezut și eu doar, doar oi reuși măcar cât negru sub unghie

   • El este ft adevărat frate ceea ce spui, și ce mândrii nevoie mare acești popologi de ,,realizările”, din cate am aflat acesta este in strânsă colaborare și cu Pr Nicolae Tănase de la valea plopului, strânge și colectează ajutoare pt Pr Tănase, ok Doamne ferește nu avem nimic împotriva că sunt ajutați niște copii nacajiti, insa sub paravanul actelor caritabile nu cumva scopurile sunt cu totul altele și anume atragerea in cursa ereziilor?!,

 8. Ioana

  Cat despre ierahii apostati si inaintemergatori antihristului, Din moment ce ei au aderat la toate ereziile in Creta, deja cad sub anatemele sinoadelor anteroare si isi pierd harul.

  Si in primul rand aici e vorba de un sinod ERETIC, ei deja au aderat la erezii, si au cazut ei din Biserica. E ca si cum s-ar face papistasi sau protestanti sau alti eretici spurcati. Ne invata clar Sfintii Parinti. Sfantul Teodor Studitul AARATAT CLAR LIMITA POMENIRII SI A HARULUI: SINODUL ADULTER, SINODUL ERETICESC FACUT DE EI! de atunci nu ne mai atingem prin comuniune cu cei faradelege, cu cei ce au lepadatLegea de buna-voie….

  Ei tot trag de bratul lui Dumnezeu, crezand ca il pot ei modela pe Dumnezeu si DOGMA CEA DIN VEAC dupa mintea lor eretica…. DACA ERA SA ASCULTE DE SFINTII PARINTI, ascultau si inainte de Creta si se intruneau INCA DEMULT CATIVA IERARHI DREPTI ___-inainte de CRETA – sa ii cateriseasca pe acesti apostati care se roaga cu muftii cu eretici cu pagani, CU SINAGOGISTI, batjocorind BISERICILE LUI HRISTOS ! SI PREOTI DREPTI ar fi atras atentia la predici despre URACIUNEA RUGACIUNII CU ERETICII CARE II FACE PE EPISCOPI SI PREOTII CAZUTI vrednici de CATERISIRE!

  Iata ce spun DINTRU INCEPUT CANOANELE APOSTLICE

  CANONUL 64 apostolic (OPRIREA COMUNIUNII CU NECRESTINII ŞI ERETICII)
  Dacă vreun cleric sau laic ar intra în sinagogă (adunarea iudeilor sau a ereticilor) ____spre a se ruga, să se şi caterisească şi să se şi afurisească.
  (7, 45, 70, 71 ap.; 11 TruL; 1 Antioh.; 6, 29, 33, 37, 38 Laod.)

  CANONUL 45 apostolic (OPRIREA COMUNIUNII CU ERETICII)
  Episcopul sau presbiterul sau diaconul, dacă numai s-a rugat împreună cu ereticii, să se afurisească; iar dacă le-a permis acestora să săvârşească ceva ca clerici (să săvârşească cele sfinte), să se caterisească.
  (10, 11, 46, 64 ap.; 2, 4 sin. UI ec; 6, 9, 32, 33, 34, 37 Laod.; 9 Tim. Alex.)

  CANONUL 46 apostolic (TAINELE ERETICILOR NU SUNT TAINE)
  ________Poruncim să se caterisească episcopul sau presbiterul care a primit (ca valid) botezul ori jertfa (euharistia) ereticilor. Căci ce fel de împărtăşire (înţelegere) are Hristos cu Vcliar? Sau ce parte are credinciosul cu ne­credinciosul? (II Cor. 6,15).
  (47, 68 ap.; 19 sin. I ec; 7 sin. 11 ec; 95 Trui.; 7, 8 Laod.; 1, 47 Vasile cel Mare)

  Daca Poruncile nu le-au pazit si fauresc ei iconomii dupa burta lor, schimonosind invatatura, ce sinod DE ANATEMIZARE sa mai credem ca va fi ? Si nici macar nu va fi nevoie… Daca ar fi nevoie de un sinod, sau o sinaxa ar fi ACEEA CARE SA STABILEASCA CU PREOTII SI CEI O MANA DE EPISCOPI DRETI CAT MAI SUNT PE Pamant: SA MERGEM LA NEPOMENITORI, sa ne rupem de orice comuniune cu cretanii si cu cei in cuget cu ei, cu cei care sunt in comuniune cu Cretanii, aderand si ei prin cuget si fapte LA EREZIE SI SINODUL ERETIC !

  https://saccsiv.wordpress.com/2015/05/15/ips-ciprian-campineanu-trebuia-caterist-dar-nu-va-fi-asa-ca-s-a-apucat-sa-excomunice-enoriasi-e-doar-inceputul-fratilor/

  https://saccsiv.wordpress.com/2013/10/21/graiul-ortodox-patriarhul-bartolomeu-tradeaza-ortodoxia-din-interior-ce-spune-mitropolitul-serafim-de-pireu-ziarul-orthodoxos-typos-a-fost-ales-pentru-a-elimina-sfintele-canoane-si-pentru-a-servi/

  http://www.apologeticum.ro/2014/06/ortodocsii-greci-cer-caterisirea-de-urgenta-a-patriarhului-ecumenist-bartolomeu/
  https://saccsiv.wordpress.com/2016/09/21/video-dracism-la-intrunirea-cmb-de-la-canberra-din-1991-a-fost-prezent-si-mitropolitul-daniel-ciubotea/

  http://www.impantokratoros.gr/8660CCCF.ro.aspx

  Pe 3 iulie 1994, în ______catedrala romano-catolică (capiştea papistaşă) Sfântul Hristofor din Canberra, Australia, s-a ţinut o _____-„slujbă specială”, la care au participat şi trei ____-Patriarhii ”Ortodoxe”: a Greciei, A ROMÂNIEI şi a Antiohiei. ”Slujba” a început cu băştinaşii aborigeni, printr-un ” ritual al purificării” care a fost făcut în ”altarul” catedralei papiste. Băştinaşii păgâni şi-au făcut ritualurile în faţa ”altarului” , pregătindu-se pentru a le vorbi spiritele (diavolii). După aceea au adus ”fumul purificator”, prin faţa căruia au trecut reprezentanţii tuturor confesiunilor prezente: ”ortodocşi” – şi reprezentanţii BOR, anglicani, nestorieni, monofiziţi, romano-catolici, protestanţi etc. Apoi s-au ”unit” cu toţii în rugăciune. Evanghelia a fost adusă tot de femeile păgâne, în costumele lor populare şi citită de o femeie eretică…

  https://youtu.be/VlgglhkflNw

  ____ https://ortodoxianecenzurata.wordpress.com/2011/02/24/celor-ce-spun-ca-erezia-nu-este-inca-vadita-in-patriarhia-romana-un-document-cutremurator-care-vadeste-apostazia-in-care-se-afla-patriarhia-romana-si-ortodoxia-oficiala/

  Daca atunci cand era momentul nu i-au caterisit – poate nici nu era cine, CACI S-A IMPUTINAT ADEVARUL DE LA FII OAMENILOR, DE ACEEA S-A AJUNS CA erezia sa faca cangrena si UN CANCER IMENS AL APOSTAZIEI, pe care L-AU PECETLUIT DEFINITIV CU SPURCACIUNEA DIN CRETA, lepadandu-se singiri, PRIN SEMNATURA DATA EREZIEI, DE HRISTOS SI DE MANTUIRE ! ducand la pierzare pe toti degeaba-ducatorii la biserica, care acum ii urmeaza si le tin trenele…..

 9. Ioana

  https://youtu.be/VlgglhkflNw

  trebuiau caterisiti inca inainte de Creta apostatii….

  au slujit cu monofiziti, eretici, asta inseamna:

  CANONUL 45 apostolic (OPRIREA COMUNIUNII CU ERETICII)

  Episcopul sau presbiterul sau diaconul, dacă numai s-a rugat împreună cu ereticii, să se afurisească; iar dacă le-a permis acestora să săvârşească ceva ca clerici (să săvârşească cele sfinte), să se caterisească.

  (10, 11, 46, 64 ap.; 2, 4 sin. UI ec; 6, 9, 32, 33, 34, 37 Laod.; 9 Tim. Alex.)

 10. Lucian Pop

  Dacă tot sunteți atât de siguri că numai preoții pomenitori mai au Har, vreau să vă întreb: apostolul Petru a avut Har când a vrut să impună ,,tăierea împrejur” creștinilor? Dar după aceea a mai avut? Ce ziceți voi despre asta ,,înduhovniciților” și ,,purtătorilor de Har”?

  • Lucian Pop

   el

   Măi hahaleră împungiferă, la cine dai tu lecții de teologie? Tu – un analfabet și-un agramat te-ai apucat a da lecții de teologie! Ai citit măcar Faptele Sfinților Apostoli, capitolul 10, ca să știi despre ce este vorba?
   Mitraliezi aici cu citate din sfinții părinți, deși nu le-nțelegi, și ,,le potrivești ca la Ploiești” ca să-ți iasă ție puzlle-ul teologic prin care să induci în eroare pe cei mai needificați? Marș potaie!

   Ia de-aici:

   FA, cap. 10:

   ,,43. Despre Acesta mărturisesc toţi proorocii, că tot cel ce crede în El va primi iertarea păcatelor, prin numele Lui.
   44. Încă pe când Petru vorbea aceste cuvinte, Duhul Sfânt a căzut peste toţi cei care ascultau cuvântul.
   45. Iar credincioşii tăiaţi împrejur, care veniseră cu Petru, au rămas uimiţi pentru că darul Duhului Sfânt s-a revărsat şi peste neamuri.
   46. Căci îi auzeau pe ei vorbind în limbi şi slăvind pe Dumnezeu. Atunci a răspuns Petru:
   47. Poate, oare, cineva să oprească apa, ca să nu fie botezaţi aceştia care au primit Duhul Sfânt ca şi noi?
   48. Şi a poruncit ca aceştia să fie botezaţi în numele lui Iisus Hristos. Atunci l-au rugat pe Petru să rămână la ei câteva zile.”

  • aghionoros

   incetati cearta cu asemenea invective.. daca nu puteti sa aveti o discutie pe baza doar de argumente teologice, mai bine nu va mai agonisiti pacate injurandu-va ca la usa cortului

  • Lucian Pop

   el

   Deci, e greu să înțelegi că în timpul apostolului Petru, Harul era și la ,,cei tăiați împrejur”, cât și la cei netăiați împrejur? Paralela o fac acum cu preoții pomenitori de ierarhi eretici și cu cei nepomenitori. E grele.
   Să-i spui aceasta și la ucenicul tău ,,guti flo”, care te idolatrizează.

   • guti flo

    E grele Luciane….daca nu intelegi ca atunci nu erau stabilite dogmele pt desavarsirea omului! Lucru care nu te mai lasa sa interpretezi dupa capul tau!
    Una era sa fi taiat sau netaiat imprejur in acel timp in care inca nu se lamurise lucrurile in privinta asta….si alta e sa fi eretic! Cei care erau taiati imprejur, erau cei care tineau legea veche, care nu era gresita pana la venirea Mantuitorului nostru, care nu a venit sa strice legea veche…ci s-o desavarseasca! asadar cei taiati imprjur la acea vreme nu greseau…pt ca nu stiau inca ce este desavarsirea…ci doar legea lui Moise..care repet era buna pana la venirea Mantuitorului….dupa aceea sfantul apostol Pavel ne lamureste cand spune ca din credinta va indrepta Dumnezeu pe cel taiat imprejur si prin credinta pe cel netaiat imprejur….si intreaba daca astfel desfiintam noi legea prin credinta? ?….si raspunde : nicidecum, ci dimpotriva, intarim legea.
    Sesizezi care este diferenta intre un taiat imprejur din vremea aceea si un eretic cu acte in regula din zilele noastre?…cel taiat imprejur a ascultat de legea cea veche ..care era buna…pana a inteles ce este desavarsirea! ….dupa ce intelegi ce este desavarsirea..si te intorci inapoi la taierea imprejur…crezand ca asta te mantuieste…atunci poti sa spui ca esti vinovat de erezie! Deci el , taiatul imprejur, a ascultat de lege si nu a facut dupa capul lui, asa cum fac ereticii!
    Nu poti sa faci comparatia asta omule…caci te osandesti singur!
    Nu stiu cum sa-ti explic ca sa intelegi?!…..ierarhi din creta au tradat din stiinta ortodoxia…desavarsirea…..ei s-au nacut si au crescut in ortodoxie…au avut toate dogmele lasate de sfintii parinti …au stiut exact ce fac in Creta!….pe cand taiatul imprejur ……tinand legea buna…deci nefiind in erezie pana in momentul cand sfintii apostoli au lamurit lucrurile…nu poate fi comparat cu un eretic..peste care tu pretinzi ca vine Harul! Arata-mi unde spune ca dupa ce s-au lamurit lucrurile a venit Harul peste cei taiati imprejur , refuzand credinta?!
    Eu ti-am explicat cu cuvintele mele…poate sunt alti care se exprima mai bine ca mine..ii rog sa ma completeze!..poate intelegi!
    Il sustin pe „el” si pe cei asemenea lui, pt ca spune adevarul..si cauta tot timpul sa aduca argumente de la sfintii parinti…si nu de la el….nu il cunosc personal….dar imi place ca spune adevarul….direct..fara ocolisuri…lucru care ustura !
    Despre modul in care se exprima uneori…asta ramane la atitudinea lui….fiecare suntem raspunzatori de ceea ce facem..si numai Dumnezeu este cel care judeca……si sfantul Nicolae i-a tras o palma …la propriu..lui Arie…si s-a socotit ca dreptate! Tu gandeste-te ca noi nu suntem sfantul Nicolae, care cu toate ca e sfant , nu s-a putut abtine sa nu-l palmuiasca….cu atat mai mult un om de rand (asta nu inseamna sa ne luam la bataie) …erezia si incapatanarea unora, te aduce in starea asta! eu nu cred ca o face din placere!… sigur..una peste alta , trebuie sa ne masuram cuvintele! Dar fiecare le stie pe ale lui….. sa nu fim suparati atunci cand adevarul ne vadeste…asta e esentialul…sa vezi lucrurile bune din coment. iar pe cele ” mai putin bune” (limbajul) sa le lasi deoparte..daca faci asta , dovedesti ca ai ochii buni…..si urmezi sfatul sfintilor parinti… ….lucru care si „el” il urmareste!
    sper sa-ti fie de folos……tu gandeste-te ca daca persisti in ale tale, departe nu vei ajunge…si exista o limita in toata discutia asta!

    • Lucian Pop

     guti flo

     Mă bucur că ai revenit la un limbaj normal și civilizat și că putem începe aici un dialog benefic și constructiv atât pentru noi cât și pentru cei care ne urmăresc. Exegeza ta la FA, cap. 10 mi-a plăcut și sunt de acord cu tine până acolo unde spui că nu se potrivește zilelor noastre. Eu îți spun că se potrivește. De ce? Pentru simplul fapt că însuși Apostolul Petru se afla atunci într-un fel de ,,schismă” cu ceilalți Apostoli pe considerentul că acesta voia să impună creștinilor înainte de Botez tăierea împrejur precum și postul de la așa-zisele alimente necurate. Numai că Petru, în urma a două vedenii în care vede că orice aliment este curat după ce a fost sfințit de Harul lui Dumnezeu și că Harul se pogoară și peste ,,neamurile” netăiate împrejur, se convinge și se întoarce de la ,,schisma” lui, acceptând că în Creștinism nu mai este necesară tăierea împrejur.
     De ce este similar evenimentul respectiv cu ce se întâmplă acum după Sinodul tâlhăresc din Creta? Pentru faptul că, la fel ca atunci, acum unii consideră că acei ierarhi eretici, deci, repet, eretici, care au semnat și acceptat documentele de la Creta ca valabile, nu ar mai avea Har. În această situație, Doamne iarta-mă, nici Petru nu ar mai fi avut Har din momentul susținerii acelei erezii a tăiatului împrejur și a postului de alimente necurate până la întoarcerea sa la Adevăr.
     Cu asta, ,,guti flo”, cred că ți-am făcut o ,,QED”(Qvod Era Demonstrantum) -Cea ce era de demonstrat.
     Nu scriu mai multe deocamdată, întrucât mă tem că nu-mi publică aghionoros și-atunci am scris degeaba. Aghionoros nu mi-a publicat până acum nici jumătate din mesajele trimise.
     Voi reveni.

     Iată versetele:

     Faptele Sfinților Apostoli, Capitolul 15:

     ,,1. Şi unii, coborându-se din Iudeea, învăţau pe fraţi că: Dacă nu vă tăiaţi împrejur, după rânduiala lui Moise, nu puteţi să vă mântuiţi.
     2. Şi făcându-se pentru ei împotrivire şi discuţie nu puţină cu Pavel şi Barnaba, au rânduit ca Pavel şi Barnaba şi alţi câţiva dintre ei să se suie la apostolii şi la preoţii din Ierusalim pentru această întrebare.
     3. Deci ei, trimişi fiind de Biserică, au trecut prin Fenicia şi prin Samaria, istorisind despre convertirea neamurilor şi făceau tuturor fraţilor mare bucurie.
     4. Şi sosind ei la Ierusalim, au fost primiţi de Biserică şi de apostoli şi de preoţi şi au vestit câte a făcut Dumnezeu cu ei.
     5. Dar unii din eresul fariseilor, care trecuseră la credinţă, s-au ridicat zicând că trebuie să-i taie împrejur şi să le poruncească a păzi Legea lui Moise.
     6. Şi apostolii şi preoţii s-au adunat ca să cerceteze despre acest cuvânt.
     7. Şi făcându-se multă vorbire, s-a sculat Petru şi le-a zis: Bărbaţi fraţi, voi ştiţi că, din primele zile, Dumnezeu m-a ales între voi, ca prin gura mea neamurile să audă cuvântul Evangheliei şi să creadă.
     8. Şi Dumnezeu, Cel ce cunoaşte inimile, le-a mărturisit, dându-le Duhul Sfânt, ca şi nouă.
     9. Şi nimic n-a deosebit între noi şi ei, curăţind inimile lor prin credinţă.
     22. Atunci apostolii şi preoţii, cu toată Biserica, au hotărât să aleagă bărbaţi dintre ei şi să-i trimită la Antiohia, cu Pavel şi cu Barnaba: pe Iuda cel numit Barsaba, şi pe Sila, bărbaţi cu vază între fraţi.
     23. Scriind prin mâinile lor acestea: Apostolii şi preoţii şi fraţii, fraţilor dintre neamuri, care sunt în Antiohia şi în Siria şi în Cilicia, salutare!
     24. Deoarece am auzit că unii dintre noi, fără să fi avut porunca noastră, venind, v-au tulburat cu vorbele lor şi au răvăşit sufletele voastre, zicând că trebuie să vă tăiaţi împrejur şi să păziţi legea,
     25. Noi am hotărât, adunaţi într-un gând, ca să trimitem la voi bărbaţi aleşi, împreună cu iubiţii noştri Barnaba şi Pavel,
     26. Oameni care şi-au pus sufletele lor pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos.”

    • guti flo

     Lucian
     Repet…asa cum spune sfantul apostol Pavel ..”din credinta Dumnezeu va indrepta pe cel taiat imprejur si prin credinta pe cel netaiat imprejur” . Pt ca au crezut…si El este singurul care cunoaste inimile! Dupa cum vezi s-a trecut de la o lege veche buna, la o lege noua ..desavarsita. Unde este „schisma” in toate astea?! Ei ..cei din legea veche, erau in plina „intarire” a legii ..era si normal sa se puna astfel de probleme….( ca in orice domeniu..pana lamuresti niste lucruri..trebuie dezbatut)…..asta in plan lumesc…dar….” Dumnezeu cel ce cunoaste inimile, le-a marturisit, dandu-le Duhul Sfant ca si noua” ….fi sigur ca daca Dumnezeu a facut lucrul asta…a cunoscut ca sunt sinceri in credinta lor….iar cei taiati imprejur dupa ce au inteles cum stau lucrurile in adevar , au renuntat la taierea imprejur! …dupa cum se vede si in ziua de azi!
     In concluzie toate astea sau intamplat sub Lege..si nu in afara ei…pt a fi desavarsita! Pe cand „ierarhii” din Creta au facut lucru asta …tradarea… spre desfiintarea ei….iar Dumnezeu care cunoaste inimile…nu mai poate sa locuiasca ii cineva care Il tradeaza! …mai ales ca acum sunt toate dogmele sfintilor parinti care sunt insuflate de Duhul Sfant!
     Asta trebuie sa intelegem noi…ca avem canoanele sfintilor parinti ,, pt a lamurii orice nedumerire….vrem sa aflam daca omul eretic mai are Har?!…..intrebam sfintii parinti..si aflam adevarul! Nu ne apucam noi acum sa dovedim ceva care deja a fost stabilit de sfintii parinti….nu avem cum sa fim noi mai „destepti” decat ei…daca ei au stabilit ca omul eretic..tradator..nu mai are Har…inseamna ca asa este! inutila orice dezbatere pe tema asta! …tu crezi ca in momentul cand au hotarat acest lucru, sfintii parinti nu au avut in vedere pasajul mentionat de tine?! …eu sunt convins ca l-au avut!…
     Eu unul personal, nu mai vreau sa vb despre acest lucru , pt ca simt ca nu sunt eu in masura sa vb despre Harul lui Dumnezeu…cine vrea sa afle adevarul…trebuie sa fie sincer in inima lui si Dumnezeu ii va arata calea prin sfintii parinti!
     Doamne ajuta!

 11. Lucian Pop

  Iertare, am vrut să spun ,,preoții nepomenitori”.

  • guti flo

   Lucian Pop
   vezi ca iti ” frangi” gatul cu astfel de intrebari! De ce nu vezi comoara din fata ta si cauti alta in locuri in care nu ai acces? Tii sau adus argumente cat se poate de clare de la sfintii parinti ce se intampla cand preotii au partasie cu ereticii..si tu tot cauti sa faci pe desteptul ! Tu nu vezi ce spun canoanele?….ce treaba ai tu cu sfantul apostol Petru , cand tu ai in fata cat se poate de clar canoanele care lamuresc orice nedumerire! Ce vreti ?!…..sa ne scrie sfintii parinti pe cer …cu majuscule…ca sa intelegem?! Asta e salvarea noastra ..canoanele sfintilor parinti! iar nu filozofia .
   Induhovniciti si purtatori de Duhul Sfant, sunt parinti care au stabilit canoanele, de la care ti sau adus argumente ….nu incerca sa spui ca se crede cineva „induhovnicit” daca iti aduce un argument cat se poate de clar spre binele tau si al celorlalti! Una e cand spui ceva de la tine ..si alta e cand spui de la sfintii parinti…nu stiu ce nu se intelege?!
   am spus ca nu mai scriu ..dar esti de „speriat” omule cu incapatanarea ta!…ca sa nu spun altceva.

   • Lucian Pop

    Măi, ,,guti flo”, dacă ești dintre ucenicii ,,mărețului” ,,el”, dacă ești un ,,el”olatru, nu înseamnă că ai avea tu dreptul să-mi dai lecții de teologie. Voi sunteți cei înșelați și înșelători prin concepțiile voastre primitive și exclusiviste despre Ortodoxie. Răspunde-mi întâi la întrebare și-apoi vedem noi ce polemică începem pe marginea ,,prezenței sau a lipsei Harului”. Te simți în stare? Ți-am aruncat mănușa.

    • guti flo

     Lucian Pop
     nu urmareste nimeni sa intre in polemica…eu cred ca adevarul este cel care trebuie sa-l cautam….Tu pui o intrebare care forteaza oarecum mana lui Dumnezeu…pt ca El este cel care da Harul ..si care Il ia…..de aceea ti-am spus sa ai grija ca te arunci unde nu ai acces..si poti sa te lovesti f tare!
     Omul este o fiinta logica si ca atare, asa trebuie sa gandeasca…. dupa cum am zis si stim cu totii , Dumnezeu este cel care da Harul…si Harul ramane acolo unde este adevar…iar nu acolo unde e minciuna sau tradare! ..( cred ca esti de acord) . Acum , raspunde-ti tie, inainte sa pui intrebarea referitoare la sfantul apostol Petru, daca la „sinodul din Creta” ierahii care au tradat ortodoxia, mai sunt ei purtatori de Har?!..caci Harul asa cum stim de la sfintii parinti, nu ramane acolo unde este tradat Dumnezeu…logic! ?…….asta este ceea ce trebuie sa facem noi din punct de vedere logic! Iar ca sa fim si mai incredintati de acest lucru..trebuie neaparat sa apelam la cuvintele sfintilor parinti, care prin dragostea si devotiunea lor fata de Dumnezeu au depasit logica si au ajuns sa fie purtatori de Har…purtatori…iar nu vorbitori…ca noi! Dupa cum vezi, este o diferenta intre logica si sfintenie….o treapta mai inalta….asa ca daca din punct de vedere logic Harul paraseste omul tradator..cu atat mai mult ne incredinteaza sfintii parinti acest lucru!…
     Incearca sa lasi polemica (valabil si pt mine) la o parte si citeste la coment. care fac referire la canoanele sfintilor parinti si ai sa-ti dai seama ca intrebarea ta nu are sens….nu vreau sa te supar..dar intrebarea ta suna cam ca cea a fariseilor cand Il intreba pe Mantuitorul nostru ” cu ce putere faci tu toate acestea” , raspunsul cred ca il stii! ….acelasi raspuns iti dau si eu…. ( a nu se intelege ca ma cred cineva)pe langa ceilalti care au facut-o deja…dar poate nu ai inteles :.. cand vei raspunde la intrebarea ” mai poate sa aiba Har un om care l-a tradat pe Dumnezeu? ….in mod oficial!? ….atunci mai vorbim despre ce ai intrebat tu…..ai sa vezi ca daca raspunzi corect…intrbarea ta nu isi mai are rostul!
     Dar lucrurile sunt si mai simple decat cele de sus!……datoria fiecarui crestin este sa sa se ingradeasca de erezie….adica sa nu te aflii acolo unde ierarhul eretic este pomenit, ca sa nu te faci partasi la erezie…..cand spui Amin…indiferent daca mai este Har sau nu. Tot sfintii parinti o spun. Asa ca oricum am da-o, nu vom avea cuvant de aparare in fata lui Dumnezeu in aceasta privinta…nici din punct de vedere logic…nici din punct de vedere canonic.
     Imi vine in minte o intamplare din pateric…nu mai stiu exact la ce parinte….”era un ucenic al unui batran din pustie, care a plecat in oras cu treburi..si a intalnit un evreu cu care a stat de vb in privinta Domnului nostru Iisus Hristos…evreul spunea ca Mantuitorul este numai om, iar ucenicul ca este Dumnezeu si om…ucenicul s-a tinut tare…pana cand evreul a zis ca bine, asa o fi, dar recunosti ca nu poti fi sigur de asta pt ca nu ai fost acolo sa vezi lucrul asta ?!(ceva de genul asta i-a zis..nu mai retin exact) ..iar ucenicul ca sa incheie discutia a aprobat ce a zis evreul….cand s-a intors in pustie, batranul a vazut ca nu mai are porumbelul deasupra capului..si l-a intrebat ce a facut?!…ucenicul habar nu avea ce a facut….la staruinta batranului, a povestit tot ce a facut de cand a plecat si pana a venit…si si-a dat seama batranul de ce l-a parasit Duhul Sfant pe ucenic”…pt un singur cuvant care l-a spus sa scape de evreu! dupa multe saptamani, pt rugaciunile batranului si pocainta ucenicului, la iertat Dumnezeu si a vazut batranul porumbelul venind la ucenic.
     Lucian, numai pt o delasare din partea ucenicului a plecat Duhul Sfant de la el….dar tu iti imaginezi ce s-a intamplat in Creta?! ….si nici urma de indreptare din partea lor..ca sa ii ierte Dumnezeu..asa cum a facut cu ucenicul.
     Nu stiu daca tu iti dai seama de gravitatea lucrurilor…..de fapt, nu iti dai seama dupa felul in care vb.!…. tu dupa felul in care gandesti( pana la urma este dreptul tau) nu faci decat sa sustii ierarhi care au tradat ortodoxia, mergand acolo unde sunt pomeniti..si astfel contrazici tot ceea ce sfintii parinti au lasat ca marturie! …..incepand de la logica…..pateric si canoane!
     Toti sfinti parinti ne indeamna sa ne ingradim de omul eretic….iar tu vi si ne spui ca nu este adevarat….ca asta faci! …..si ca ierarhii mai au Har…si sa mergem la ei!…cand ei sunt eretici cu semnatura! Tu iti dai seama ce sustii?! ?……si chiar daca ne-am pacali si am spune ca mai au Har ( ceea ce este contrar sfintilor parinti) …datoria noastra este sa ne ingradim de erezie…iar nu sa ne intrebam daca mai este Har! Pt ca de omul eretic ne spune sfantul apostol Pavel ce sa facem! ……chiar daca mai are „Har”….aici vb pe intelesul tau! ca asa crezi tu Luciane! Ca omul eretic mai are Har!
     Noi ti-am adus argumente de la sfintii parinti…canoanele….care sau facut dupa ce Noul Testament a fost facut cunoscut neamurilor..asa ca acolo ai raspunsul la toate intrebarile tale! Asta este punctul de reper care te duce direct la picioarele lui Dumnezeu.
     Nu-mi arunca mie manusa…..arunc-o sfintilor parinti….daca ai curaj!

     • Lucian Pop

      guti flo

      Apostolul Petru impartasea dorinta acestora ca taierea imprejur sa se faca pentru toti cei convertiti din randul paganilor, in vreme ce Apostolul Pavel declara inutilitatea legii pentru paganii botezati si pentru orice crestin chemat la o viata noua a libertatii si a duhului.

      Sfantul Apostol Pavel, in Epistola catre Galateni 2, 11-14, il cearta pe Sfantul Apostol Petru pentru atitudinea sa : „Iar cand Chefa a venit in Antiohia, pe fata i-am stat impotriva, caci era vrednic de infruntare. Caci inainte de a veni unii de la Iacov, el manca cu cei dintre neamuri; dar cand au venit ei, se ferea si se osebea, temandu-se de cei din taierea imprejur. Si, impreuna cu el, s-au fatarnicit si ceilalti iudei, incat si Barnaba a fost atras in fatarnicia lor. Dar cand am vazut ca ei nu calca drept, dupa adevarul Evangheliei, am zis lui Chefa, inaintea tuturor: Daca tu, care esti iudeu, traiesti ca paganii si nu ca iudeii, de ce silesti pe pagani sa traiasca ca iudeii?”.

      Problema a fost rezolvata in cadrul sinodului de la Ierusalim, din anul 50, cand s-a stabilit prin descoperire dumnezeiasca („parutu-s-a Duhului Sfant si noua”) ca nu trebuie facuta o deosebire intre crestinii proveniti dintre iudei si cei dintre celelalte neamuri, renuntandu-se astfel la ideea de a taia imprejur pe cei convertiti dintre pagani.

     • guti flo

      Lucian
      Nu poti compara viclenia ierarhilor din Creta…cu ce a facut sfantul apostol Petru?!….tu crezi ca apostolul Petru a facut lucrul asta din viclenie?…eu unul nu cred!
      Asa cum am spus…atunci abia se lamureau lucrurile…si de aceea erau „controverse” ….una e sa faci un lucru gresit cu stiinta si alta e sa faci din nestiinta! Ierahii au tradat din stiinta ..pt ca noi avem canoanele stabilite de sfintii parinti pt vesnicie de sute de ani! si nu au scuza!
      Dupa ce au inteles toti cum stau lucrurile, ai mai auzit tu pe vreun apostol sa mai zica de taiere imprejur!? ….asta inseamna ca au inteles si au respectat in tocmai…..de aceea si spunea ca Dumnezeu le cunoaste inimile…pe cand cei din Creta avand dogmele sub nasul lor..nu au luat in considerare asta si au incercat sa le schimbe..dupa placul lui antihrist! Acum vezi diferenta uriasa dintre ce s-a intamplat atunci si acum?
      sper ca sau lamurit lucrurile!

 12. Eu am urmatoarea intrebare: Cum e posibil ca Dumnezeu sa mai daruiasca Sfanta Lumina prin mana patriarhului eretic Teofil de la Ierusalim, care a semnat in Creta si a primit pe papa Francisc. Patriarhia Ierusalimului fiind o patriarhie bagata pana peste cap in miscarea ecumenista?
  Oare e chiar Sfanta Lumina sau e doar o smecherie sa ne pacaleasca?
  Daca e Sfanta Lumina intradevar, cum e posibil sa trimita Dumnezeu Sfanta Lumina la eretici?! Sunt catea intrebari sincere si firesti care se ridica.

  • aghionoros

   pun si eu intrebarea public: cum ar putea Bartolomeu de Constantinopol sa-l boteze pe Erdogan? Cel putin asta a fost sugestia IPS Serafim de Pireu… a fost la misto sau IPS Serafim chiar crede ca prin mana mega-ereticului Bartolomeu, Dumnezeu mai coboara Duhul Sfant si harul Botezului?

  • IOAN

   Pentru că ereticii își primesc pedeapsa și o vor primi de la Hristos Dumnezeu… Biserica Ortodoxă merge în continuare mai departe. Nu uitați ! Sf. Lumină vine pentru Ortodoxie și nu pentru erezii și eretici.

 13. Ioana

  Ia uitați fraților și surorilor isprăvile „DEMNE DE LAUDĂ” ale pisoiului de lapte al Pireului, se dă leu în visele lui dulci din culcușul de de pisic sfrijit care de-abea a învățat să meargă poticnindu-se și dându-se rostogol.

  mare-mare „apologet” AFERIM! fățărește că e salvatorul pământului care convertește turcii mahomedani, să caște gurile toate pliciurile de site-uri ca activenews sau revistuțe „mărețe” ca atitudini și famelia lui Virgilică… ȘI APOI strecoară DINAMITA PE LA SPATE, SFIOS CA UN PISIC RUȘINOS , DAR CU VISE DE „ viteaz”: MAMA ERTICILOR BARTOLOMEU SĂ-L BTEZE PE TURCUL mahomedan Erdogan…aferim „salvator” pisic cu pireu cu lapte de la cantină pe mustăți 🙂

  mare-mare luptător mai ave ce mai un „leu adevărat” emblema anti-ecumenismului grecesc acuma ne surprinde cu o acrobație pisicească la 180 de grade: nenea ereticul bartolomeu ne e chiar prieten nouă pisoilor de lapte dacaă ne gândim. e bine să ne pupăm puțin în botic și cu lupul cel rău, să nu stricăm prieteniile politicești, DEH ! 🙂

  Mitropolitul Serafim al Pireului îl cheamă pe Erdoğan să RENUNȚE la RELIGIA FALSĂ a Islamului și s ă se întoarcă la Hristos

  Cu înverșunarea sa caracteristică și sinceră, ierarhul grec ÎPS Serafim de Pireu a scris o scrisoare deschisă președintelui turc Recep Tayyip Erdoğan, în care, printre altele, îl cheamă să se întoarcă de religia falsă a Islamului și să Îl accepte pe „Hristos Mântuitorul și Răscumpărătorul lumii”, chiar s-a oferit să-l consilieze pe cine să aleagă ca naș, raportează AgionOros.ru.

  Începând cu o analiză a situației de criză din Orientul Mijlociu, mitropolitul scrie că bunele relații dintre Turcia și Rusia sunt „foarte importante“, și subliniază faptul că acestea sunt factorul ce permite autorităților turce să vorbească în mod egal cu SUA și Uniunea Europeană.

  Prelatul continuă să-și exprime încrederea că, în cazul în care această încercare de a adera la UE nu a reușit Turciei, președintele are deja de mai mulți ani pregătit un „Plan B“ – de recreere a slavei apuse a Imperiului Otoman.

  „Fiecare stat ar dori să aibă un lider politic care respectă și mărturisește religia majorității cetățenilor săi,“ a subliniat mitropolitul Serafim, numindu-l pe Erdoğan distrugătorul lui Kemal Atatürk și al Turciei secularizate, și restauratorul Islamului în Turcia.

  Cu toate acestea, alegerea Islamului ca un factor de consolidare este, în opinia episcopului grec, desigur, o greșeală.

  Mitropolitul continuă apoi să ofere în scrisoarea sa o serie de exemple istorice și teologice care demonstrează „falsitatea religiei islamice“, argumentând că „se bazează pe o serie de iluzii.“

  Ca o concluzie a articolului religios și teologic ce se întinde pe un număr considerabil de pagini, ierarhul Bisericii Ortodoxe Grecești îl invită pe președintele turc să denunțe a sa „religie demagogică falsă“ și „de dragul beneficiului real al său, al familiei lui si al poporului său… să se pocăiască, să respingă iluziile sale, și să creadă în Dumnezeu-Omul Hristos, Mântuitorul și Răscumpărătorul lumii”. El îl sfătuiește să se supună catehismului și să accepte Botezul ortodox, mitropolitul oferindu-se să îl consilieze în continuare Propune ca „viitor naș al președintelui turc să fie aliatul său curent,

  presedintele Rusiei, ____-Vladimir Putin,

  și ca

  ______Patriarhul Constantinopolului însuși să oficieze această taină.“

  • Ioana

   frate el, de-aia de-aia, uneori da eroare la link-uri, nu mereu, si mie tot cu eroare imi dadea cand am pus sursa cu pravoslavie, asa ca am taiat http ul dinainte .

 14. Ioana

  SURSA: pravoslavie.ru/english/102732.htm MET. SERAPHIM OF PIRAEUS CALLS UPON ERDOĞAN TO GIVE UP FALSE RELIGION, TURN TO CHRIST

 15. Raluca

  Dumnezeu trimite Sfânta Lumină numai la data la care sărbătoresc Paștele ortodocșii, și numai la rugăciunile acestora.
  Teofil Patriarhul Ierusalimului a semnat anul trecut la două mîini documentele din Creta, și a avut totuși îndrăzneala, ca anul acesta să intre fără frică în Sfântul Mormânt ca să ia Sfânta Lumină.
  Este posibil ca Dumnezeu, pentru credința ortodocșilor care nu au primit ereziile din Creta, să fi coborât Sfânta Sa Lumină, și să o fi dat-o mai departe oamenilor printr-un ierarh eretic. Cei care însă acceptă ereziile cretane, și ereziile care se tot petrec în Biserică de o sută de ani încoace, să folosească acest prilej de ași îndreptăți și mai mult convingerile.
  Se pune totuși întrebarea: putem avea încredere într-un episcop eretic? Ca fapt divers, patriarhul Teofil este vărul fostului director CIA, și s-a întâlnit şi cu fostul secretar de stat american Condoleeza Rice, și, printre altele, a reconfirmat participarea bisericii sale la Consiliul Mondial al Bisericilor şi la Consiliul Bisericilor din Orientul Mijlociu (conform orthodoxwiki)
  De asemenea să nu uităm totuși că taman anul trecut s-au hotărât să restaureze complet Sfântul Mormânt! Este asta doar o coincidență?

 16. Lucian Pop

  Scăpați de ,,el”, că-i stăpânit de dracu! E un derbedeu și un zeflemist incurabil. Nu înțelege nimic nici din Sfânta Scriptură, nici din Sfinții Părinți. Își permite nevolnicul să insulte ierarhi, preoți și alți oameni învățați, considerând că el a fost ,,ales” de Dumnezeu să învețe pe oricine Ortodoxia.

  el

  Măi gargarici incult și obsedat, posedat de dracu, cât crezi că o să mai rabde Dumnezeu înșelăciunile și aberațiile ce le debitezi despre învățăturile sfinților părinți, pe care le explici după mintea ta bolnavă, idioată și încrezută? Când te întreabă cineva ceva din Biblie, tu netotule, consideri că Biblia este depășită și că numai anumiți sfinți părinți ar fi cei adevărați. Te folosești de aceștia pentru a-ți justifica erorile de handicapat mintal la adresa tuturor celor care ,,îndrăznesc” să nu fie de acord cu rejecțiile tale telectuale. Cine te ,,luminează” pe tine măi frustratule, de debitezi numai nerozii și bolunzenii despre Dreapta Credință, inducându-i în eroare pe cei mai puțin clarificați în ale Credinței? Nu vezi, cretinoidule, cât rău faci acestui blog cu invectivele, insultele și gogomăniile ce le afișezi fără reținere, ascunzându-te ca un șobolan ce ești după un pseudonim banal? Băi sarsailă, închide gura și încetează pentru totdeauna cu vărsăturile tale anonime! Miciman ce ești!

  • marinela

   Ba scapam de tine mai Lucica ,ca faci umbra pamintului degeaba cu ratacirile tale .Stai in banca ta si nu te mai baga unde nu-ti fierbe oala ca te arzi,pricepusi neica au ba?

 17. Lucian Pop

  Iată textul integral al analizei asupra vieții, picturii și scrierilor părintelui Arsenie Boca:

  http://www.atitudini.com/2015/11/lamuriri-asupra-controverselor-legate-de-parintele-arsenie-boca-de-pr-mihai-andrei-aldea/

  Numai cine nu vrea să accepte adevărul despre părintele Arsenie Boca nu se va pleca în fața unor asemenea argumente.

  • aghionoros

   nu stii 🙂 ce-ti veni cu intrebarea asta?
   apoi, eu am facut apel sa nu va mai certati ca la usa cortului… am zis sa nu cenzurez, dar voi sterge comentariile in care folositi un limbaj nedemn de un crestin

 18. guti flo

  aghionoros
  multumesc pt intelegere!

 19. Lucian Pop

  aghionoros

  Păi. dacă-mi cenzurezi mesajele, n-are rost să mai public la tine.

  • aghionoros

   nu publici pentru mine… si daca mai adresezi injurii, nu-ti cenzurez, il sterg cu totul si vei fi blocat.. nu-mi pierd timpul cu deratizarea comentariilor

Lasă un răspuns

Susținut de Asociația Sfinții Mărturisitori din Închisori – Bucovina.

%d blogeri au apreciat: